Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radostín nad Oslavou - CZ063.3714.6115.712 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radostín nad Oslavou

  Číslo obce PRVKUK 712
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.712
  Kód obce 596574
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0712.01 Radostín nad Oslavou 13838 138380
  CZ063.3714.6115.0712.02 Zahradiště 13839 138398
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radostín nad Oslavou se nachází jihovýchodně od města Žďár nad Sázavou, ve vzdálenosti cca 11 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Radostín nad Oslavou a Zahradiště. Obcí protéká řeka Oslava, do které se vlévá Znětský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 502 - 529 m n.m.
   Obec Radostín nad Oslavou se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radostín nad Oslavou trvale bydlící 821 819 819 933 950 1 032 1 072
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 846 844 844 958 975 1 057 1 097
   Zahradiště trvale bydlící 41 41 41 36 35 34 34
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 66 66 66 61 60 59 59
   Obec Radostín nad Oslavou celkem trvale bydlící 862 860 860 969 985 1 066 1 106
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 912 910 910 1 019 1 035 1 116 1 156
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radostín nad Oslavou 916 905 922 930 947 951 952 956 950 933 931 931 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radostín nad Oslavou 804 806 812 933 950 1 032 1 072
   Zahradiště 52 52 52 9 15 20 34
   Obec Radostín nad Oslavou celkem 856 858 864 942 965 1 052 1 106
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Radostín nad Oslavou

   Obec Radostín nad Oslavou má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je napojena z prameniště Pavlov přívodním řadem do VDJ Radostín 2 x 250 m3 (557,3/554,0 m n.m.) a zároveň je napojena na přivaděč z úpravny vody Mostiště. Obec je z vodojemu zásobena gravitačně.

    

   Místní (městská) část Zahradiště

   Místní část Zahradiště má vybudovaný veřejný vodovod vodovod, který je zásobován stejně jako místní část Radostín nad Oslavou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Radostín nad Oslavou

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Zahradiště

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radostín nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radostín nad Oslavou 1 569 1 568 1 568 933 950 1 032 1 072
   Zahradiště - - - - - - -
   Obec Radostín nad Oslavou celkem 1 569 1 568 1 568 933 950 1 032 1 072
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Radostín nad Oslavou

   V místní části je vybudována jednotná kanalizační síť o délce cca 6855 m a mechanicko-biologická ČOV z r. 1993 o kapacitě 1050 EO.

    

   Stávající ČOV Radostín nad Oslavou nevyhovuje legislativním požadavkům.

   V současnosti napojené obce (místní části): Radostín nad Oslavou

    

   Místní(městská) část Zahradiště

   Místní část Zahradiště nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku Makovský potok nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Radostín nad Oslavou

   Stávající ČOV nevyhovuje kapacitně ani legislativně, proto je navržena intenzifikace ČOV.

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Radostín nad Oslavou

   Nově napojené obce (místní části): Kněževes

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Zahradiště

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Radostín nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radostín nad Oslavou 20 000,0 40 102,0 60 102,0
  Zahradiště - - -
  Obec Radostín nad Oslavou celkem 20 000,0 40 102,0 60 102,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.