Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radostín - CZ063.3714.6115.711 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radostín

  Číslo obce PRVKUK 711
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.711
  Kód obce 596566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0711.01 Radostín 13837 138371
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radostín se nachází severozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 619 - 639 m n.m.
   Obec Radostín se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radostín trvale bydlící 165 165 165 153 146 139 132
   přechodně bydlící 250 250 249 249 249 249 249
   celkem 415 415 414 402 395 388 381
   Obec Radostín celkem trvale bydlící 165 165 165 153 146 139 132
   přechodně bydlící 250 250 249 249 249 249 249
   celkem 415 415 414 402 395 388 381
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radostín 142 160 155 146 142 143 144 146 153 157 153 153 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radostín 160 160 160 153 146 139 132
   Obec Radostín celkem 160 160 160 153 146 139 132
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radostín má vybudovaný veřejný vodovod s vlastním zdrojem vody - dvě vrtané studny u obce o vydatnosti 0,9 + 1,0 l/s. Ponornými čerpadly se voda čerpá do VDJ Radostín 100 m3 (652,5/648,9 m n.m.). Z vodojemu je obec zásobena gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radostín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radostín - - - - - - 132
   Obec Radostín celkem - - - - - - 132
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obcï byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm. Technický stav kanalizace je nevyhovující.
   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do některého z místních rybníků nebo do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Radostín je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Radostín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Radostín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radostín 1 000,0 14 500,0 15 500,0
  Obec Radostín celkem 1 000,0 14 500,0 15 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.