Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Račín - CZ063.3714.6115.710 - stav 8. 9. 2020

 1. Obec

  Račín

  Číslo obce PRVKUK 710
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.710
  Kód obce 588059
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0710.01 Račín 12551 125512
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Račín se nachází severozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 644 - 655 m n.m.Obec Račín se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Račín trvale bydlící 87 87 87 114 119 124 128
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 137 137 137 164 169 174 178
   Obec Račín celkem trvale bydlící 87 87 87 114 119 124 128
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 137 137 137 164 169 174 178
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Račín 101 119 118 118 117 117 128 128 126 127 130 130 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Račín 116 116 116 114 119 124 128
   Obec Račín celkem 116 116 116 114 119 124 128
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Račín má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je studna o vydatnosti 1 l/s. Ze studny voda teče do úpravny vody a z ní je přes AT stanici distribuována do vodovodní sítě obce.

   V roce 2020 byl realizován nový vrt HVR-1 hloubky 70 m. Vydatnost tohoto vrtu je 0,40 l/s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se napojení nového vrtu HVR-1 na stávající VDJ.

   U VDJ se v budoucnu předpokládá jeho intenzifikace a modernizace.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Račín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Račín 0 0 0 114 119 124 128
   Obec Račín celkem 0 0 0 114 119 124 128
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Račín má vybudovanou splaškovou kanalizace o délce cca 2 km, která je ukončena mechanicko-biologickou ČOV.

    

   V roce 20215 došlo k rozříření stávající ČO TOPAS 100 PF a ČOV TOPAS 50 R.

    

   V obci je vybudována mechanicko-biologická ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Račín

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Račín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Račín 700,0 - 700,0
  Obec Račín celkem 700,0 - 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou.
  21. 10. 2015 91/2015 administrativní opatření Račín - rozšíření stávající obecní ČOV TOPAS 100 PF o ČOV TOPAS R 50 na parc. č. 243/14 v k.ú. Račín u Polničky