Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Polnička - CZ063.3714.6115.709 - stav 8. 9. 2020

 1. Obec

  Polnička

  Číslo obce PRVKUK 709
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.709
  Kód obce 596485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0709.01 Polnička 12550 125504
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Polnička se nachází severně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká řeka Sázava. Rozsah zástavby je v rozmezí 578 - 610 m n.m.Obec Polnička se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Polnička trvale bydlící 596 595 595 820 850 860 880
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 646 645 645 870 900 910 930
   Obec Polnička celkem trvale bydlící 596 595 595 820 850 860 880
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 646 645 645 870 900 910 930
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Polnička 743 772 780 794 799 809 816 809 813 817 833 833 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Polnička 590 590 592 820 850 860 880
   Obec Polnička celkem 590 590 592 820 850 860 880
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Polnička má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je prameniště se 4 studnami. Ze studní je voda svedena do VDJ Polnička 100 m3 (622,9/619,7 m n.m.). Obyvatelé obce jsou vodou zásobeni gravitačně, pouze lokalita „Cihelník“ přes AT stanici.V lokalitě Cihelník byl realizován vodovodní řad v délce 591 m včetně AT stanice. Dále v lokalitě rodinných domů Za Humny byly realizovány vodovodní řady v celkové délce 613 m. V roce 2010 byl rekonstruován vodojem včetně doplnění odradonování. V r. 2014 byl vybudován průzkumný vrt.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se napojení nového vrtu.

   Vzhledem k technickému stavu vodovodní sítě se předpokládá zkapacitnění vodovodní sítě a její zaokruhování. Dále bude v horní části obce osazena automatická tlaková stanice.

   Rovněž se navrhuje navýšení kapacity a rozšíření VDJ.

   Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Polnička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Polnička 0 0 0 820 850 860 880
   Obec Polnička celkem 0 0 0 820 850 860 880
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Polnička je vybudována splašková kanalizace v celkové délce cca 6262 m. Splaškové odpadní vody jsou odváděny do ČS a odtud čerpány výtlakem do kanalizace městské části Stržanov a odtud jsou odváděny do kanalizační sítě města Žďár nad Sázavou a na jeho ČOV. Původní kanalizace slouží jako dešťová.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Polnička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Polnička 40 000,0 1 500,0 41 500,0
  Obec Polnička celkem 40 000,0 1 500,0 41 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.