Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pokojov - CZ063.3714.6115.708 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pokojov

  Číslo obce PRVKUK 708
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.708
  Kód obce 596477
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0708.01 Pokojov 12501 125016
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pokojov se nachází jižně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Bohdalovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 552 - 578 m n.m.
   Obec se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pokojov trvale bydlící 156 156 156 170 174 177 180
   přechodně bydlící 3 3 3 3 3 3 3
   celkem 159 159 159 173 177 180 183
   Obec Pokojov celkem trvale bydlící 156 156 156 170 174 177 180
   přechodně bydlící 3 3 3 3 3 3 3
   celkem 159 159 159 173 177 180 183
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pokojov 160 166 162 161 160 163 153 158 155 152 154 154 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pokojov 153 153 153 170 174 177 180
   Obec Pokojov celkem 153 153 153 170 174 177 180
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pokojov je spolu s městysem Bohdalov a obcemi Kotlasy a Březí nad Oslavou zásobena z prameniště Bohdalov, které se sestává z jímacích zářezů a studní. Z nich je voda vedena přes odkyselovací stanici do VDJ Bohdalov 2 x 100 m3 (614,61/611,91 m n.m.). Z VDJ Bohdalov je veden zásobní řad do městytse Bohdalov, dále přes vodoměrnou šachtu do obce Pokojov a odtud přes další vodoměrnou šachtu do obce Březí nad Oslavou. Celý skupinový vodovod je gravitační.
   V roce 2010 proběhla rekonstrukce přívodního řadu z Bohdalova do Pokojova o délce 2182 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje (posílení prameniště Bohdalov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pokojov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pokojov - - 156 - - - 180
   Obec Pokojov celkem - - 156 - - - 180
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizace, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1100 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm.

   Celá kanalizační síť je zaústěna dvěma výustmi do Bohdalského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku nebo do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Pokojov je současný technický stav kanalizace nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   Nově napojené obce (místní části): Pokojov.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pokojov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pokojov 500,0 10 000,0 10 500,0
  Obec Pokojov celkem 500,0 10 000,0 10 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.