Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Poděšín - CZ063.3714.6115.707 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Poděšín

  Číslo obce PRVKUK 707
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.707
  Kód obce 596451
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0707.01 Poděšín 12365 123650
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Poděšín se nachází jihozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 11 km. Obcí protéká Poděšínský potok. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 552 - 578 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Poděšín trvale bydlící 250 250 249 251 250 249 247
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 265 265 264 266 265 264 262
   Obec Poděšín celkem trvale bydlící 250 250 249 251 250 249 247
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 265 265 264 266 265 264 262
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Poděšín 242 249 248 248 251 249 253 249 246 248 247 247 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Poděšín 255 255 255 251 250 249 247
   Obec Poděšín celkem 255 255 255 251 250 249 247
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Poděšín má vybudovaný veřejný vodovod s vlastním prameništěm (devět kopaných studní o vydatnosti 0,83 –1,06 l/s). Voda z prameniště je svedena do sběrné jímky, odtud teče gravitací přes odkyselovací stanici do VDJ Poděšín 100 m3 (606,5/603,55 m n.m.). Z vodojemu je obec zásobena gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se posílení nebo nahrazení vodních zdrojů ze dvou stávajících vrtů.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Poděšín se uvažuje se zásobením z jednoho ze dvou dosud nevyužitých vrtů v katastru obce Poděšín.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Poděšín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Poděšín - - - - - 249 247
   Obec Poděšín celkem - - - - - 249 247
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Poděšín, Sirákov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Poděšín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Poděšín 1 000,0 20 500,0 21 500,0
  Obec Poděšín celkem 1 000,0 20 500,0 21 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.