Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Počítky - CZ063.3714.6115.706 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Počítky

  Číslo obce PRVKUK 706
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.706
  Kód obce 596442
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0706.01 Počítky 12319 123196
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Počítky se nachází severovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 5 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 593 - 610 m n.m.
   Obec Počítky se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Počítky trvale bydlící 201 201 201 236 242 249 254
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 251 251 251 286 292 299 304
   Obec Počítky celkem trvale bydlící 201 201 201 236 242 249 254
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 251 251 251 286 292 299 304
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Počítky 212 233 225 220 228 228 225 227 231 231 231 231 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Počítky 201 201 201 215 242 249 254
   Obec Počítky celkem 201 201 201 215 242 249 254
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Počítky má vybudovaný vlastní vodovod z r. 1936, který měl do rolku 2006 vlastní prameniště nad obcí včetně VDJ.  V roce 2006 byla realizováno napojení na vodovod obce Vysoké o celkové délce cca 2018 m, která je napojena na vodovodní síť města Žďár nad Sázavou. Původní prameniště bylo zrušeno a včetně povolení k odběru. Obec ja zásobena gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Počítky realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Počítky - - - - - 249 254
   Obec Počítky celkem - - - - - 249 254
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizační síť o délce cca 905 m, na kterou je napojena většina obyvatel.
   Celá kanalizační síť je svedena do vodního toku Perničky čtyřmi větvemi. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny přes kanalizaci obce Vysoké a kanalizační síť města Žďár nad Sázavou na ČOV Žďár nad Sázavou.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Počítky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Počítky - 6 000,0 6 000,0
  Obec Počítky celkem - 6 000,0 6 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.