Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pavlov - CZ063.3714.6115.705 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pavlov

  Číslo obce PRVKUK 705
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.705
  Kód obce 596396
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0705.01 Pavlov 11843 118435
  CZ063.3714.6115.0705.02 Starý Telečkov 11844 118443
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pavlov se nachází jižně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 14 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Pavlov a Starý Telečkov. Rozsah zástavby je v rozmezí 559 - 583 m n.m.
   Obec se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pavlov trvale bydlící 327 326 326 329 322 315 307
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 357 356 356 359 352 345 337
   Starý Telečkov trvale bydlící 2 2 2 1 1 1 1
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 22 22 22 21 21 21 21
   Obec Pavlov celkem trvale bydlící 329 328 328 330 323 316 308
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 379 378 378 380 373 366 358
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pavlov 334 335 344 327 324 330 324 326 331 342 342 342 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pavlov 357 356 356 329 322 315 307
   Starý Telečkov - - - - - - -
   Obec Pavlov celkem 357 356 356 329 322 315 307
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Pavlov

   Místní část Pavlov má vybudovaný veřejný vodovod z r. 1930. Zdrojem vody jsou zářezy, ze kterých je voda vedena do dvou pramenních jímek s mramorovým filtrem. Z jímek se voda přivádí gravitačně do VDJ Pavlov 56 m3 (600,6/598,6 m n.m.). Obec je z vodojemu zásobena gravitačně.

    

   Místní (městská) část Starý Telečkov

   V místní části Starý Telečkov není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé (převážně rekreanti) jsou pitnou vodou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Pavlov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Starý Telečkov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pavlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pavlov - - - - - 315 307
   Starý Telečkov - - - - - - -
   Obec Pavlov celkem - - - - - 315 307
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Pavlov

   V místní části Pavlov byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2625 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 - 500 mm.

   Celá kanalizační síť je rozdělena do 5 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Pavlovského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku nebo do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Starý Telečkov

   Místní část Starý Telečkov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části obce není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Pavlov

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Pavlov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Starý Telečkov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pavlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pavlov - 13 500,0 13 500,0
  Starý Telečkov - - -
  Obec Pavlov celkem - 13 500,0 13 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.