Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Modlíkov - CZ063.3601.6102.075 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Modlíkov

  Číslo obce PRVKUK 75
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.075
  Kód obce 569127
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  2011
  Přibyslav

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0075.01 Modlíkov 09782 97829
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Modlíkov leží na východ od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Modlíkov trvale bydlící 154 154 154 177 182 188 193
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 166 166 166 189 194 200 205
   Obec Modlíkov celkem trvale bydlící 154 154 154 177 182 188 193
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 166 166 166 189 194 200 205
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Modlíkov 169 173 173 172 173 178 167 163 162 161 159 159 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Modlíkov 150 150 150 177 182 188 193
   Obec Modlíkov celkem 150 150 150 177 182 188 193
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Modlíkov (562 - 580 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený gravitačně z VDJ Modlíkov 50 m3 (rozdíl hladin 2,2 m). Zdrojem pitné vody je prameniště se sedmi kopanými studnami, svedenými do jedné sběrné studny. Odtud je surová voda gravitačně odváděna do jednokomorového zemního VDJ Modlíkov, kde se upravuje chlorováním a odradonováním.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Modlíkov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Modlíkov - - - - - - -
   Obec Modlíkov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Modlíkov má vybudovaný systém jednotné veřejné kanalizace. Splaškové vody z obce jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny do kanalizace a následně pak přes místní rybník do Doberského potoka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Modlíkově navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Modlíkov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Modlíkov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Modlíkov - - -
  Obec Modlíkov celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.