Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ostrov nad Oslavou - CZ063.3714.6115.704 - stav 23. 12. 2015

 1. Obec

  Ostrov nad Oslavou

  Číslo obce PRVKUK 704
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.704
  Kód obce 596361
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0704.01 Ostrov nad Oslavou 11600 116009
  CZ063.3714.6115.0704.02 Suky 11601 116017
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Ostrov nad Oslavou se nachází jihovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Ostrova nad Oslavou a Suků. Obcí protéká řeka Oslava, do které se v obci vlévá Bohdalovský a Černý potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 512 - 540 m n.m.
   Městys Ostrov nad Oslavou se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ostrov nad Oslavou trvale bydlící 851 849 849 920 930 950 950
   přechodně bydlící 59 59 59 59 59 59 59
   celkem 910 908 908 979 989 1 009 1 009
   Suky trvale bydlící 36 36 36 29 28 29 28
   přechodně bydlící 11 11 11 11 11 11 11
   celkem 47 47 47 40 39 40 39
   Obec Ostrov nad Oslavou celkem trvale bydlící 887 885 885 949 958 979 978
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 957 955 955 1 019 1 028 1 049 1 048
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ostrov nad Oslavou 951 956 945 960 948 958 960 957 959 963 962 962 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ostrov nad Oslavou 890 891 895 913 930 950 950
   Suky 47 47 46 29 28 29 28
   Obec Ostrov nad Oslavou celkem 937 938 941 942 958 979 978
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Ostrov nad Oslavou

   Část městyse Ostrov nad Oslavou má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem je místní vrt, odkud je voda čerpána do VDJ Ostrov 2 x 250 m3 (574,0/570,7 m n.m.), z něhož je voda gravitačně dovedena do vodovodní sítě části městyse.

    

   Místní (městská) část Suky

   Místní část Suky má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem je místní vrt, odkud je voda čerpána do VDJ Ostrov, z něhož je voda gravitačně dovedena do vodovodní sítě části městyse.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Ostrov nad Oslavou

   Předpokládá se posílení vodních zdrojů.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Suky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Ostrov nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ostrov nad Oslavou - - - 920 930 950 950
   Suky - - - - - - -
   Obec Ostrov nad Oslavou celkem - - - 920 930 950 950
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Ostrov nad Oslavou

   V roce 2014 byla vybudována splašková kanalizace včetně 3 čerpacích stanic a čistírna odpadních vod o kapacitě 1040 EO. Délka gravitační části kanalizace je cca 6 582m, výtlaků cca 939 m.

   Původní jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová.

   Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do řeky Oslavy.

    

   V části městyse byla v roce 2015 uvedena do provozu ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Ostrov nad Oslavou

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Suky

   Část městyse Suky nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do rybníků, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Ostrov nad Oslavou

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Suky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Ostrov nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ostrov nad Oslavou 1 000,0 25 000,0 26 000,0
  Suky - - -
  Obec Ostrov nad Oslavou celkem 1 000,0 25 000,0 26 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  23. 12. 2015 84/2015 administrativní opatření Ostrov nad Oslavou - KANALIZACE A ČOV Ostrov nad Oslavou - ČOV CFR-SDT 2x80 (1040 EO) a splašková kanalizace v celkové délce 9 985 m