Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Obyčtov - CZ063.3714.6115.703 - stav 20. 6. 2017

 1. Obec

  Obyčtov

  Číslo obce PRVKUK 703
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.703
  Kód obce 596281
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0703.01 Obyčtov 10884 108847
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Obyčtov se nachází jihojihovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká řeka Oslava. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 515 - 555 m n.m.
   Obec Obyčtov se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Obyčtov trvale bydlící 389 388 388 402 410 405 400
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 394 393 393 407 415 410 405
   Obec Obyčtov celkem trvale bydlící 389 388 388 402 410 405 400
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 394 393 393 407 415 410 405
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Obyčtov 393 375 382 386 384 403 408 416 418 427 436 436 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Obyčtov 394 393 393 415 425 420 413
   Obec Obyčtov celkem 394 393 393 415 425 420 413
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Obyčtov má vybudovaný veřejný vodovod. Jeho zdrojem jsou studny (z r. 2009 jsou 3 nové) a pramenní jímky nad obcí, ze kterých je voda gravitačně přiváděna do 2 vodojemů - starého 40 m3 (565 m n.m.) a nového 100 m3 (565 m n.m.). Na vodovodní síť obce Obyčtov je napojena vodovodní síť obec Sazomín.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se napojení na skupinový vodovod Žďársko – Mostiště (přivaděč Mostiště – Žďár nad Sázavou) pro zabezpečení dostatečného množství vody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména starý VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje - napojení na skupinový vodovod.

    

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Obyčtov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Obyčtov - - - 415 425 420 413
   Obec Obyčtov celkem - - - 415 425 420 413
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce byla v r. 2012 vybudována splašková kanalizace o délce cca 3552 m a mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 400 EO. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová. V části obce byla na ČOV napojena stávající jednotná kanalizace.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Obyčtov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba splaškové kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Obyčtov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Obyčtov 5 600,0 7 500,0 13 100,0
  Obec Obyčtov celkem 5 600,0 7 500,0 13 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  20. 6. 2017 0333/04/2017/ZK usnesení zastupitelstva Doplnění opatření - napojení na skupinový vodovod.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.