Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nové Veselí - CZ063.3714.6115.702 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nové Veselí

  Číslo obce PRVKUK 702
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.702
  Kód obce 596256
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0702.01 Nové Veselí 10683 106836
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Nové Veselí se nachází jižně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká řeka Oslava. Rozsah zástavby je v rozmezí 550 - 572 m n.m.
   Městys Nové Veselí se částečně nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nové Veselí trvale bydlící 1 223 1 221 1 220 1 312 1 327 1 340 1 348
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 1 223 1 221 1 220 1 312 1 327 1 340 1 348
   Obec Nové Veselí celkem trvale bydlící 1 223 1 221 1 220 1 312 1 327 1 340 1 348
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 1 223 1 221 1 220 1 312 1 327 1 340 1 348
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nové Veselí 1261 1271 1273 1288 1296 1299 1307 1333 1334 1326 1333 1333 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nové Veselí 1 186 1 193 1 205 1 312 1 327 1 340 1 348
   Obec Nové Veselí celkem 1 186 1 193 1 205 1 312 1 327 1 340 1 348
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Městys Nové Veselí má veřejný vodovod. Voda je přiváděna z přivaděče Žďár nad Sázavou – Nové Veselí do vodojemu Nové Veselí u obce Budeč, 250 m3 (600,5/596,5 m n.m.). Na přívodném řadu do vodojemu jsou odbočky pro obec Radonín a Budeč.
   V letech 2004 až 2008 byla provedena rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 1501 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Uvažuje se o posílení vodovodu o vlastní vrt včetně vodojemu a úpravny vody.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Je navrhováno napojení obce Újezd na vodovodní síť městyse Nové Veselí.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Nové Veselí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nové Veselí 900 880 879 1 312 1 327 1 340 1 348
   Obec Nové Veselí celkem 900 880 879 1 312 1 327 1 340 1 348
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Městys má jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena celá obec. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 3 km, byly použity betonové trouby a trouby z PVC.

   Celá kanalizační síť je svedena na stávající ČOV v obci o kapacitě 2271 EO, na kterou je napojena i obec Budeč.

   Městys Nové Veselí má mechanicko-biologickou ČOV.

    

   V roce 2009 a 2014 byla realizována rekonstrukce části stávající kanalizace. Dále byla v období 2004 až 2007 realizována výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 864 m a splaškové kanalizace v celkové délce 735 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována, a výstavba oddílné splaškové kanalizace v lokalitách, kde je to technicky možné.

    

   Na ČOV Nové Veselí se předpokládá intenzifikace.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Nové Veselí, Budeč

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Nové Veselí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nové Veselí 8 800,0 45 796,0 54 596,0
  Obec Nové Veselí celkem 8 800,0 45 796,0 54 596,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.