Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nové Dvory - CZ063.3714.6115.701 - stav 26. 3. 2018

 1. Obec

  Nové Dvory

  Číslo obce PRVKUK 701
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.701
  Kód obce 587974
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0701.01 Nové Dvory 17855 178551
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Dvory se nachází západně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 513 - 534 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nové Dvory trvale bydlící 239 239 238 322 340 358 374
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 254 254 253 337 355 373 389
   Obec Nové Dvory celkem trvale bydlící 239 239 238 322 340 358 374
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 254 254 253 337 355 373 389
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nové Dvory 313 318 317 318 321 327 335 328 328 324 323 323 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nové Dvory 254 254 252 322 340 358 374
   Obec Nové Dvory celkem 254 254 252 322 340 358 374
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Dvory má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem je vrt, voda je čerpána do VDJ Nové Dvory 100 m3 (565,3/562,3 m n.m.). Vodovod je napojen ve vodojemu také na přivaděč Žďár nad Sázavou - Velká Losenice - Nížkov. Z vodojemu je také zásobena obec Pořežín.

    

   V roce 2018 bylo realizováno posílení vodovodu Nové Dvory vrtem hloubky 100 m, který byl výtlakem v délce 40,56 m napojen do vodovodní sítě.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vyhledání a napojení dalšího vrtu.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nové Dvory realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nové Dvory - - - - - 358 374
   Obec Nové Dvory celkem - - - - - 358 374
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2250 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm.
   Celá kanalizační síť má 1 povodí, odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do trojice místních rybníků, odtoky z těchto rybníků jsou zaústěny do vodního toku Losenička nebo řeky Sázavy. Část rodinných domků zachycuje odpadní vody do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci se předpokládá vybudování nové ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Nové Dvory
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nové Dvory realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nové Dvory 500,0 24 000,0 24 500,0
  Obec Nové Dvory celkem 500,0 24 000,0 24 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  26. 3. 2018 88/2018 administrativní opatření Nové Dvory - Posílení vodovodu Nové Dvory - vrt hl. 100 m a výtlak o celkové délce 40,56 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.