Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nížkov - CZ063.3714.6115.700 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nížkov

  Číslo obce PRVKUK 700
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.700
  Kód obce 596205
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0700.01 Nížkov 10472 104728
  CZ063.3714.6115.0700.02 Buková 10471 104710
  CZ063.3714.6115.0700.03 Špinov 10473 104736
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nížkov se nachází jihozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze tří místních částí Buková, Nížkov a Špinov. Obcí protéká Nížkovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 506 – 552 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Buková trvale bydlící 154 154 154 160 159 159 158
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 160 160 160 166 165 165 164
   Nížkov trvale bydlící 672 671 670 783 816 847 874
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 684 683 682 795 828 859 886
   Špinov trvale bydlící 38 38 38 38 36 39 40
   přechodně bydlící 18 18 18 18 18 18 18
   celkem 56 56 56 56 54 57 58
   Obec Nížkov celkem trvale bydlící 864 863 862 981 1 011 1 045 1 072
   přechodně bydlící 36 36 36 36 36 36 36
   celkem 900 899 898 1 017 1 047 1 081 1 108
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nížkov 944 957 970 983 978 981 971 972 968 981 977 977 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Buková 151 151 151 152 152 152 152
   Nížkov 642 648 658 783 816 847 874
   Špinov 37 37 37 36 34 37 38
   Obec Nížkov celkem 830 836 846 971 1 002 1 036 1 064
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Buková

   Místní část Buková má vybudovaný veřejný vodovod.

   V roce 2007 byla zrušena ÚV Nížkov a obec je napojena na přivaděč Žďár nad Sázavou - Velká Losenice – Nížkov. Voda je přivedena přes vodovodní síť Nížkov, čerpací stanici na konci místní části Nížkov a vodovodní síť místní části Špinov do VDJ Buková 40 m3 (555/552 m n.m.). Vodovod byl rekonstruován v letech 1996 – 1997.

    

   Místní (městská) část Nížkov

   Místní část Nížkov má vybudovaný veřejný vodovod.

   V roce 2007 byla zrušena ÚV Nížkov a obec je napojena na přivaděč Žďár nad Sázavou - Velká Losenice – Nížkov ve VDJ Nížkov 2 x 50 m3 (568,88/566,30 m n.m.). Na vodovodní síť jsou napojeny místní části Špinov a Buková přes čerpací stanici na konci místní části Nížkov a vlastní vodojemy.

   V letech 2006 až 2008 byla realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 719 m pro lokalitu rodinných domů  Loučka. Dále byla realizována výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 353 m.

    

   Místní (městská) část Špinov

   Místní část Špinov má vybudovaný veřejný vodovod.

   V roce 2007 byla zrušena ÚV Nížkov a obec je napojena na přivaděč Žďár nad Sázavou - Velká Losenice – Nížkov přes vodovodní síť Nížkov, čerpací stanici na konci omístní části Nížkov do VDJ Špinov 40 m3 (573,0/570,0 m n.m.). Na konci řadu je napojena vodovodní síť místní části Buková.

   V roce 2005 byla provedena rekonstrukce VDJ Špinov a v roce 2008 výstavba čerpací stanice Nížkov pro čerpání vody do VDJ Špinov ze stávajícího vodního zdroje včetně propojení.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Buková

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nížkov

   Předpokládá se zaokruhování vodovodního řadu.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Špinov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nížkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Buková - - - - - - 152
   Nížkov 600 600 599 766 816 847 874
   Špinov - - - - - - 38
   Obec Nížkov celkem 600 600 599 766 816 847 1 064
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Buková

   Místní část Buková nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Nížkov

   Místní část Nížkov má vybudovanou veřejnou kanalizaci. Při výstavbě jednotné kanalizace, jejíž celková délka činí cca 3546 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 - 600 mm. Kanalizační síť byla vybudována v letech 1976 - 1982 a je na ni napojena většina nemovitosti. Součástí sítě jsou i tři odlehčovací komory, jejíchž odlehčovací stoky jsou zaústěny do Nížkovského potoka. Odpadní vody odtékají kanalizační sítí na stávající čistírnu odpadních vod, odkud jsou po vyčištění vypouštěny Nížkovského potoka.

   V roce 2006 a 2007 byla realizována výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 386 m pro lokalitu rodinných domů  Loučka. Dále byla realizována rekonstrukce kanalizace v délce 145 m.

   V místní části je vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 830 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Nížkov

    

   Místní (městská) část Špinov

   Místní část Špinov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Buková

   V místní části se uvažuje s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové odpadní vody, které budou přečerpány výtlakem na ČOV Nížkov.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nížkov

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizace, stávající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová. V části obce bude ponechána jednotná kanalizace, která bude rekonstruována.

   Stávající ČOV bude intenzifikována.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Nížkov

   Nově napojené obce (místní části): Buková, Špinov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Špinov

   V místní části se uvažuje s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové odpadní vody, které budou odvedeny kanalizačním sběračem do místní části Buková a odtud na ČOV Nížkov.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nížkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Buková 3 302,0 8 700,0 12 002,0
  Nížkov 4 300,0 38 000,0 42 300,0
  Špinov 4 000,0 6 500,0 10 500,0
  Obec Nížkov celkem 11 602,0 53 200,0 64 802,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.