Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Matějov - CZ063.3714.6115.699 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Matějov

  Číslo obce PRVKUK 699
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.699
  Kód obce 596108
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0699.01 Matějov 09229 92291
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Matějov se nachází jihozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká řeka Oslava. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 580 - 615 m n.m.
   Obec Matějov se částečně nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Matějov trvale bydlící 204 204 204 220 220 220 220
   přechodně bydlící 18 18 18 20 20 20 20
   celkem 222 222 222 240 240 240 240
   Obec Matějov celkem trvale bydlící 204 204 204 220 220 220 220
   přechodně bydlící 18 18 18 20 20 20 20
   celkem 222 222 222 240 240 240 240
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Matějov 220 216 218 217 220 216 219 220 214 210 202 202 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Matějov 211 211 211 225 225 225 225
   Obec Matějov celkem 211 211 211 225 225 225 225
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je prameniště, ve kterém jsou dvě kopané studny a jeden vrt, který nahradil kopanou studnu s malou vydatností. Odtud je voda vedena do VDJ 100 m3 s úpravnou vody. Surová voda je do vodojemu čerpána přes odradoňovací věž a technologii na snížení obsahu dusičnanů. Z vodojemu je voda vedena do rozvodné sítě v obci. Celková délka vodovodní sítě je cca 2500 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Matějov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Matějov - - - - 225 225 225
   Obec Matějov celkem - - - - 225 225 225
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je jednotná kanalizace vybudovaná v roce 1973 o délce cca 3000 m, na kterou je napojena většina obyvatel. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku pod obcí, část domků má pro zachycování odpadních vod vybudovány bezodtoké jímky.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se navrhuje dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Matějov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   V obcích a místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Matějov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Matějov 1 700,0 15 600,0 17 300,0
  Obec Matějov celkem 1 700,0 15 600,0 17 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.