Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Malá Losenice - CZ063.3714.6115.698 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Malá Losenice

  Číslo obce PRVKUK 698
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.698
  Kód obce 596086
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0698.01 Malá Losenice 09014 90140
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malá Losenice se nachází severozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká vodní tok Losenička. Rozsah zástavby je v rozmezí 568 - 610 m n.m.
   Obec Malá Losenice se částečně nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malá Losenice trvale bydlící 290 289 289 266 256 247 236
   přechodně bydlící 19 19 19 19 19 19 19
   celkem 309 308 308 285 275 266 255
   Obec Malá Losenice celkem trvale bydlící 290 289 289 266 256 247 236
   přechodně bydlící 19 19 19 19 19 19 19
   celkem 309 308 308 285 275 266 255
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Malá Losenice 267 269 268 268 266 272 274 269 270 275 267 267 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malá Losenice 280 281 285 250 251 247 236
   Obec Malá Losenice celkem 280 281 285 250 251 247 236
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malá Losenice má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je zásobena vodou z VDJ Vepřová 50 m3 (630,2/628,0 m n.m.). Zdrojem vody pro vodovod jsou dvě studny, ze kterých je voda čerpána přes odkyselovací stanici do VDJ Vepřová.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Malá Losenice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malá Losenice - - - - - - 236
   Obec Malá Losenice celkem - - - - - - 236
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V minulosti byla v obci vybudována jednotná kanalizační síť v délce cca 2200 m, na kterou je napojena většina obyvatel. Byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 3 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do místního rybníka a vedou přes další rybník do vodního toku Losenička. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Malá Losenice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Malá Losenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Malá Losenice - 18 000,0 18 000,0
  Obec Malá Losenice celkem - 18 000,0 18 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.