Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lhotka - CZ063.3714.6115.697 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lhotka

  Číslo obce PRVKUK 697
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.697
  Kód obce 596035
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0697.01 Lhotka 08139 81396
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhotka se nachází severovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká Stavišťský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 626 - 640 m n.m.
   Obec Lhotka se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí vodárenské nádrže Staviště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotka trvale bydlící 138 138 138 198 210 221 231
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 153 153 153 213 225 236 246
   Obec Lhotka celkem trvale bydlící 138 138 138 198 210 221 231
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 153 153 153 213 225 236 246
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lhotka 164 199 200 205 211 214 218 227 220 220 228 228 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotka 138 138 138 198 210 221 231
   Obec Lhotka celkem 138 138 138 198 210 221 231
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lhotka má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem je prameniště Lhotka - pramen Mrázek (cca 656,0 m n.m.). Voda je vedena do ČS Lhotka, která čerpá vodu do VDJ Lhotka 50 m3 (656,8/654,8 m n.m.). Vodovodní systém je také napojen na skupinový vodovod Žďársko. V roce 1992 bylo instalováno zařízení na odradonování vody. Z vodojemu je obec zásobována gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lhotka realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotka - - - 198 210 221 231
   Obec Lhotka celkem - - - 198 210 221 231
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lhotka má z let 2005 - 2008 vybudovanou splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 2457 m. Splašková kanalizace je napojena na mechanicko biologickou ČOV o kapacitě 200 EO. ČOV má zařízení na odstraňování fosforu (chemické srážení).

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Lhotka

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Lhotka
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lhotka realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lhotka - - -
  Obec Lhotka celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.