Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kyjov - CZ063.3714.6115.696 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kyjov

  Číslo obce PRVKUK 696
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.696
  Kód obce 596001
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0696.01 Kyjov 07854 78549
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kyjov se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 15 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 616 - 648 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kyjov trvale bydlící 52 52 52 38 32 26 19
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 72 72 72 58 52 46 39
   Obec Kyjov celkem trvale bydlící 52 52 52 38 32 26 19
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 72 72 72 58 52 46 39
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kyjov 49 45 44 43 44 45 46 49 41 45 44 44 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kyjov - - - - - - 19
   Obec Kyjov celkem - - - - - - 19
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kyjov nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec doporučujeme napojit přes ATS na VDJ Černá 250 m3 (573,4/570,1 m n.m.) a vybudovat rozvodnou vodovodní síť po obci.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Kyjov se uvažuje se zásobením z prameniště Černá.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kyjov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kyjov - - - - - - -
   Obec Kyjov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Kyjov k realizaci navrženo žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kyjov 2 500,0 - 2 500,0
  Obec Kyjov celkem 2 500,0 - 2 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.