Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Krásněves - CZ063.3714.6115.695 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Krásněves

  Číslo obce PRVKUK 695
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.695
  Kód obce 595900
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0695.01 Krásněves 07377 73776
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krásněves se nachází severně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 520 - 550 m n.m.
   Obec Krásněves se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krásněves trvale bydlící 265 264 264 280 285 290 300
   přechodně bydlící 15 15 15 10 10 10 10
   celkem 280 279 279 290 295 300 310
   Obec Krásněves celkem trvale bydlící 265 264 264 280 285 290 300
   přechodně bydlící 15 15 15 10 10 10 10
   celkem 280 279 279 290 295 300 310
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Krásněves 259 268 272 275 280 278 278 282 285 289 294 294 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krásněves 250 250 250 260 265 270 280
   Obec Krásněves celkem 250 250 250 260 265 270 280
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krásněves má veřejný vodovod společný s obcí Kněževes. Zdrojem je vrt o kapacitě 3,5 l/s na k.ú. Kněževes. Voda z vrtu je upravována (odstranění Fe, Mn, desinfekce) a čerpána do VDJ 160 m3. Jímací vrt, úpravna, výtlačný řad a vodojem je majetkem obcí Krásněves a Kněževes (každá vlastní polovinu). Upravená voda z vodojemu je gravitačně vedena do rozvodné sítě Krásněves o délce cca 2,0 km. Napojena na vodovod je většina obyvatel obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména ÚV a VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Krásněves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krásněves - - - - - 270 280
   Obec Krásněves celkem - - - - - 270 280
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizační síť v délce zhruba 2,1 km, na kterou je napojeno cca 185 obyvatel. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací nebo přímo do vodního toku nebo jsou zaústěny do bezodtokých jímek. Vypouštění z kanalizace do Borského potoka je realizováno pomocí 4 volných výustí.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s dobudováním splaškové kanalizace a vybudováním místní ČOV (pravděpodobně kořenové ČOV). Stávající jednotná bude sloužit jako dešťová.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): není
   Nově napojené obce (místní části): Krásněves
   Návrh svozových obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Krásněves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Krásněves 3 600,0 18 000,0 21 600,0
  Obec Krásněves celkem 3 600,0 18 000,0 21 600,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.