Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Michalovice - CZ063.3601.6102.074 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Michalovice

  Číslo obce PRVKUK 74
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.074
  Kód obce 548316
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0074.01 Michalovice 09397 93971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Michalovice leží na jihozápad od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Michalovice trvale bydlící 129 129 129 166 174 182 190
   přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
   celkem 129 129 129 171 179 187 195
   Obec Michalovice celkem trvale bydlící 129 129 129 166 174 182 190
   přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
   celkem 129 129 129 171 179 187 195
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Michalovice 125 166 162 159 174 181 192 205 205 208 215 215 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Michalovice 129 129 129 164 179 187 195
   Obec Michalovice celkem 129 129 129 164 179 187 195
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Michalovice je vybudován veřejný vodovod (dostavba v r. 2003), gravitačně zásobený z VDJ Michalovice 150 m3 (508,80/508,00 m n.m.). Zdrojem vody jsou čtyři studny, umístěné v k.ú. Michalovice cca 1 km severozápadně od obce. Při nedostatku vody ve studních a při poklesu vody ve studni II. na min. hladinu je do chodu uvedeno čerpadlo ve vrtu (rezervní zdroj, který nevykazuje zvýšené hodnoty dusičnanů), celková kapacita zdrojů je cca 3,5 l/s. Surová jímaná voda je do vodojemu čerpána a upravuje se v úpravně vody u vodojemu (odstraňováním dusičnanů, radonu a zvýšením pH vody).

   Po vybudování úpravny vody je kvalita vody stabilní, hodnota dusičnanů je mírně nadlimitní.

    

   Vzhledem ke stabilní kvalitě vody a dostatečné vydatnosti vodního zdroje Michalovice v roce 2014 - 2016 bylo realizováno napojení obce Květinov včetně její místní části Kvasetice na vodovod obce Michalovice. Rovněž byly provedeny úpravy spojené s napojením obce Květinov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Michalovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Michalovice - - - 164 179 187 195
   Obec Michalovice celkem - - - 164 179 187 195
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Michalovice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny touto jednotnou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod.
   V obci je vybudována ČOV typu zemní filtr. Před čistírnou je předřazen septik. Odpadní vody odtékají do Úsobského potoka.

   V současnosti napojené obce (místní části): Michalovice

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s vybudováním nové ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Michalovice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Michalovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Michalovice 3 700,0 10 000,0 13 700,0
  Obec Michalovice celkem 3 700,0 10 000,0 13 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.