Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kotlasy - CZ063.3714.6115.694 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kotlasy

  Číslo obce PRVKUK 694
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.694
  Kód obce 595870
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0694.01 Kotlasy 07106 71064
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kotlasy se nachází jižně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká Bohdalovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 534 - 563 m n.m.
   Obec Kotlasy se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kotlasy trvale bydlící 136 136 136 104 92 79 66
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 152 152 152 120 108 95 82
   Obec Kotlasy celkem trvale bydlící 136 136 136 104 92 79 66
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 152 152 152 120 108 95 82
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kotlasy 117 116 114 117 114 116 111 105 112 111 115 115 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kotlasy 126 126 126 104 92 79 66
   Obec Kotlasy celkem 126 126 126 104 92 79 66
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kotlasy má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Bohdalov. Voda ze zdroje u Bohdalova je akumulována ve VDJ Bohdalov 2 x 100 m3 (614,61/611,91 m n.m.). Z VDJ Bohdalov je veden zásobní řad do Bohdalova, dále přes vodoměrnou šachtu do obce Pokojov a odtud přes další vodoměrnou šachtu do obcí Březí a Kotlasy. Celý skupinový vodovod je gravitační.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje (posílení prameniště Bohdalov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kotlasy realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kotlasy - - - - - - 66
   Obec Kotlasy celkem - - - - - - 66
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kotlasy
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kotlasy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kotlasy - 11 000,0 11 000,0
  Obec Kotlasy celkem - 11 000,0 11 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.