Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kněževes - CZ063.3714.6115.693 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kněževes

  Číslo obce PRVKUK 693
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.693
  Kód obce 595853
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0693.01 Kněževes 06690 66907
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kněževes se nachází jižně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 13 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 542 - 554 m n.m.
   Obec Kněževes se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kněževes trvale bydlící 169 169 169 154 155 160 165
   přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
   celkem 169 169 169 159 160 165 170
   Obec Kněževes celkem trvale bydlící 169 169 169 154 155 160 165
   přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
   celkem 169 169 169 159 160 165 170
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kněževes 159 158 152 151 145 144 151 147 146 149 153 153 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kněževes 169 169 169 148 150 155 160
   Obec Kněževes celkem 169 169 169 148 150 155 160
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kněževes má vybudovaný veřejný vodovod společný s obcí Krásněves. Zdrojem je vrt o kapacitě 3,5 l/s na k.ú. Kněževes. Voda z vrtu je upravována (odstranění Fe, Mn, desinfekce) a čerpána do VDJ 160 m3. Jímací vrt, úpravna vody, výtlačný řad a vodojem je majetkem obcí Krásněves a Kněževes (každá vlastní polovinu). Upravená voda z vodojemu je gravitačně vedena do rozvodné sítě Kněževes o délce cca 1,3 km. Napojena na vodovod je většina obyvatel obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména ÚV a VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kněževes realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kněževes - - - - - 155 160
   Obec Kněževes celkem - - - - - 155 160
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v délce cca 1,2 km, na kterou je napojeno cca 145 obyvatel. Kanalizace je zaústěna 2 výustěmi do bezejmenného přítoku vodního toku Oslava. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací nebo přímo do vodního toku nebo zaústěny do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na ČOV Radostín nad Oslavou.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kněževes realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kněževes 3 100,0 10 000,0 13 100,0
  Obec Kněževes celkem 3 100,0 10 000,0 13 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.