Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Karlov - CZ063.3714.6115.692 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Karlov

  Číslo obce PRVKUK 692
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.692
  Kód obce 595845
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0692.01 Karlov 06327 63274
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Karlov se nachází severně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 620 - 645 m n.m.
   Obec Karlov se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Karlov trvale bydlící 80 80 80 90 94 97 100
   přechodně bydlící 150 150 150 150 150 150 150
   celkem 230 230 230 240 244 247 250
   Obec Karlov celkem trvale bydlící 80 80 80 90 94 97 100
   přechodně bydlící 150 150 150 150 150 150 150
   celkem 230 230 230 240 244 247 250
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Karlov 71 84 95 96 105 100 107 111 108 109 114 114 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Karlov 80 80 80 90 94 97 100
   Obec Karlov celkem 80 80 80 90 94 97 100
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Karlov má vybudovaný veřejný vodovod. Celá obec je připojena na vodovodní síť obce Škrdlovice. Tlak je upraven redukčním ventilem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Karlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Karlov - - - - - 97 100
   Obec Karlov celkem - - - - - 97 100
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě. Splašky budou odváděny do jímky a odtud čerpány výtlakem do obce Škrdlovice a dále odvedeny na ČOV Světnov.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Karlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Karlov - 8 000,0 8 000,0
  Obec Karlov celkem - 8 000,0 8 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.