Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jámy - CZ063.3714.6115.691 - stav 6. 12. 2017

 1. Obec

  Jámy

  Číslo obce PRVKUK 691
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.691
  Kód obce 595756
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0691.01 Jámy 05668 56685
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jámy se nachází jihovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká Jamský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 575 - 618 m n.m.
   Obec Jámy se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jámy trvale bydlící 545 544 544 575 581 586 589
   přechodně bydlící 9 9 9 5 7 7 7
   celkem 554 553 553 580 588 593 596
   Obec Jámy celkem trvale bydlící 545 544 544 575 581 586 589
   přechodně bydlící 9 9 9 5 7 7 7
   celkem 554 553 553 580 588 593 596
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jámy 562 571 564 573 573 572 575 580 604 611 625 625 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jámy 498 507 524 575 581 586 589
   Obec Jámy celkem 498 507 524 575 581 586 589
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jámy má vybudovaný veřejný vodovod s vlastním vodním zdrojem. Celková délka vodovodní sítě je cca 3000 m. Prameniště tvoří 3 vrty o vydatnosti 1,7 + 2,2 + 2,6 l/s. Třetí vrt není připojen – voda obsahuje velké množství železa.
   Voda je čerpána ponornými čerpadly do vodojemu s úpravnou vody (odstranění Fe, Mn provzdušnění, filtrace s náplní PVD a filtračního písku, odstranění radonu). Z VDJ Jámy 2 x 150 m3 (638,5 /635,5 m n.m.) jsou gravitací zásobeny obec Jámy a městská část Hlinné města Nové Město na Moravě.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ a ÚV). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jámy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jámy - - - 575 581 586 589
   Obec Jámy celkem - - - 575 581 586 589
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je kombinovaná kanalizace (jednotná a splašková), na kterou je napojena většina obyvatel. Kanalizace je zakončena ČOV Jámy, která byla v roce 2017 rekonstruována. Jedná se mechanicko biologickou ČOV pro 670 EO.

    

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Jámy

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav jednotné kanalizace v části obce je nevyhovující. Proto je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Oddílná část stávající kanalizační sítě v části obce bude ponechána. Stávající jednotná kanalizace bude plnit funkci dešťové kanalizace.

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jámy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jámy 11 500,0 35 000,0 46 500,0
  Obec Jámy celkem 11 500,0 35 000,0 46 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  6. 12. 2017 82/2017 administrativní opatření Jámy - mechanicko bilogická ČOV (670 EO) Jámy
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.