Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chlumětín - CZ063.3714.6115.690 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Chlumětín

  Číslo obce PRVKUK 690
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.690
  Kód obce 595721
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0690.01 Chlumětín 05183 51837
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chlumětín se nachází severně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 18 km. Obcí protéká Chlumětínský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 659 - 696 m n.m.
   Obec Chlumětín se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí vodárenské nádrže Hamry.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlumětín trvale bydlící 211 211 211 177 166 154 143
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 211 211 211 177 166 154 143
   Obec Chlumětín celkem trvale bydlící 211 211 211 177 166 154 143
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 211 211 211 177 166 154 143
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chlumětín 198 184 185 190 191 196 203 203 205 205 213 213 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlumětín 210 210 210 177 166 154 143
   Obec Chlumětín celkem 210 210 210 177 166 154 143
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chlumětín má vybudovaný veřejný vodovod. V prameništi jsou 3 studny a nový vrt. Z prameniště se voda čerpá do VDJ Chlumětín 100 m3 (707,15/703,85 m n.m.) a odtud je pitná voda gravitačně vedena rozvodnými řady po obci.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chlumětín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlumětín - - - - - 154 143
   Obec Chlumětín celkem - - - - - 154 143
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizační síť z r. 1974, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2120 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400.
   Celá kanalizační síť je zaústěna jedinou výustí do Chlumětínského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku. Část odpadních vod je zachycována do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace, která bude zaústěna do stávajících tří stabilizačních nádrží pod obcí, na kterých budou provedeny potřebné stavební úpravy.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Chlumětín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chlumětín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chlumětín - 3 000,0 3 000,0
  Obec Chlumětín celkem - 3 000,0 3 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.