Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hodíškov - CZ063.3714.6115.689 - stav 19. 9. 2019

 1. Obec

  Hodíškov

  Číslo obce PRVKUK 689
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.689
  Kód obce 595624
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0689.01 Hodíškov 04028 40282
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hodíškov se nachází jihovýchodně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Hodíškovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 572 - 608 m n.m.
   Obec se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hodíškov trvale bydlící 136 136 136 140 138 136 134
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 186 186 186 190 188 186 184
   Obec Hodíškov celkem trvale bydlící 136 136 136 140 138 136 134
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 186 186 186 190 188 186 184
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hodíškov 148 143 148 150 147 143 144 148 152 154 159 159 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hodíškov 186 186 186 140 138 136 134
   Obec Hodíškov celkem 186 186 186 140 138 136 134
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hodíškov má veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou studny o vydatnosti 0,6 l/s. Ze sběrné jímky se voda čerpá do VDJ Hodíškov 2 x 100 m3 (605/602,7 m n.m.). Obec je zásobena z vodojemu gravitačně.

    

   V roce 2019 byla realizována vrtaná studna hloubky 71, která byla výtlačným řadem v délce 32 m napojena na svávající vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hodíškov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hodíškov - - - - - - 134
   Obec Hodíškov celkem - - - - - - 134
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Délka kanalizace je cca 1200 m. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do rybníka a následně do Hodíškovského potoka nebo jsou zachycovány v jímkách na vyvážení.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Hodíškov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hodíškov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hodíškov - 11 500,0 11 500,0
  Obec Hodíškov celkem - 11 500,0 11 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  19. 9. 2019 81/2019 administrativní opatření Hodíškov - Vrtaná studna hl. 70 m, výtlačný řad v dl. 31,9 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.