Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Herálec - CZ063.3714.6115.688 - stav 23. 3. 2018

 1. Obec

  Herálec

  Číslo obce PRVKUK 688
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.688
  Kód obce 595594
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0688.01 Herálec 41292 412929
  CZ063.3714.6115.0688.02 Brušovec 41291 412911
  CZ063.3714.6115.0688.03 Český Herálec 03832 38326
  CZ063.3714.6115.0688.04 Kocanda 03834 38342
  CZ063.3714.6115.0688.05 Kuchyně 41293 412937
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Herálec se nachází severně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 15 km. Obec se skládá ze 2 místních částí Herálec a Kocanda. Obcí protéká řeka Svratka, do které se vlévá vodní tok Břimovka. Rozsah zástavby je v rozmezí 647 - 658 m n.m.
   Obec Herálec se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí vodárenské nádrže Vír, osada Kuchyně se nachází v povodí vodárenské nadrže Hamry.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brušovec trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Český Herálec trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Herálec trvale bydlící 357 356 356 1 204 1 204 1 204 1 204
   přechodně bydlící 52 52 52 84 84 84 84
   celkem 409 408 408 1 288 1 288 1 288 1 288
   Kocanda trvale bydlící 86 86 86 82 82 82 82
   přechodně bydlící 52 52 52 10 10 10 10
   celkem 138 138 138 92 92 92 92
   Kuchyně trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem - - - - - - -
   Obec Herálec celkem trvale bydlící 443 442 442 1 286 1 286 1 286 1 286
   přechodně bydlící 104 104 104 94 94 94 94
   celkem 547 546 546 1 380 1 380 1 380 1 380
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Herálec 1292 1287 1290 1308 1306 1310 1299 1303 1320 1320 1327 1327 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brušovec - - - - - - -
   Český Herálec - - - - - - -
   Herálec 320 328 341 620 620 620 620
   Kocanda 90 91 - - - - -
   Kuchyně - - - - - - -
   Obec Herálec celkem 410 419 341 620 620 620 620
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Herálec

   Místní část Herálec je zásobována částečně z obecního veřejného vodovodu (cca 60 % obyvatel) a částečně ze soukromých vodovodů.

   Zdrojem veřejného vodovodu jsou studny a vrt, odkud je voda vedena do VDJ Herálec II 2 x 100 m3 (681/679 m n.m.). Z vodojemu je voda vedena gravitačně do rozvodné sítě v místní části Herálec. Celková délka vodovodní sítě je cca cca 7000 m.

   Dalším zdrojem je studna o vydatnosti 0,25 l/s, z níž je voda vedena do VDJ Herálec I - 20 m3 (681/679 m n.m.).

   V letech 2003 a 2009 byla realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce cca 1431 m pro obytné soubory rodinných domů Za Školou I. a II. a Famílie I.

   V osadách Brušovec a Kuchyně není veřejný vodovod. Zásobování pitnou vodou je zajišťováno individuálně.

    

   V roce 2018 byl v k.ú. Český Herálec realizován vrt HE-1-06 hloubky 80 m, který byl napojen na stávající zdroj vody pro místní část Herálec

    

   Místní (městská) část Kocanda

   Místní část Kocanda je zásobena ze soukromého vodovodu, jehož zdrojem jsou 2 studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Herálec

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V osadách Brušovec a Kuchyně vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Kocanda

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. Soukromý vodovod).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Herálec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brušovec - - - - - - -
   Český Herálec - - - - - - -
   Herálec 320 320 320 1 217 1 217 1 217 1 217
   Kocanda - - - 92 92 92 92
   Kuchyně - - - - - - -
   Obec Herálec celkem 320 320 320 1 309 1 309 1 309 1 309
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Herálec

   Místní část Herálec má jednotnou a částečně splaškovou kanalizační síť délky cca 6000 m, na kterou je napojena většina obyvatel. Kanalizace je zaústěna na mechanicko-biologickou ČOV Herálec.

   V letech 2003 a 2009 byla realizována výstavba kanalizačních řadů v celkové délce cca 1370 m pro obytné soubory rodinných domů Za Školou I. a II. a Famílie I.

   V roce 2004 byla realizována výstavba splaškové kanalizace v celkové délce cca 2963 m.

    

   V roce 2012 byla zrealizována intenzifikace ČOV na kapacitu 1700 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Herálec, Kocanda

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Brušovec, Kuchyně

    

   Osady Brušovec a Kuchyně nemají veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod, odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Kocanda

   V místní části Kocanda byla v r. 2012 vybudována splašková kanalizace z odvedením odpadních vod do kanalizační sítě Herálce se zaústěním na ČOV Herálec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Herálec

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části je vybudována ČOV pro 1700 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Herálec, Kocanda

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Brušovec, Kuchyně

    

   V osadách Brušovec a Kuchyně vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kocanda

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Herálec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Brušovec - - -
  Český Herálec - - -
  Herálec 14 000,0 - 14 000,0
  Kocanda - - -
  Kuchyně - - -
  Obec Herálec celkem 14 000,0 - 14 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  23. 3. 2018 89/2018 administrativní opatření Český Herálec - napojení vrtu HE-1-06 hl. 80 m na zdroj vodovodu Herálec na pozemku KN p. č. 931/2 v katastrálním území Český Herálec
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.