Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hamry nad Sázavou - CZ063.3714.6115.687 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hamry nad Sázavou

  Číslo obce PRVKUK 687
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.687
  Kód obce 595586
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0687.01 Hamry nad Sázavou 03710 37109
  CZ063.3714.6115.0687.02 Najdek 03711 37117
  CZ063.3714.6115.0687.03 Šlakhamry 03712 37125
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hamry nad Sázavou se nachází západně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 3 km. Obec se skládá ze tří místních částí Hamry nad Sázavou, Najdek a Šlakhamry. Obcí protéká řeka Sázava. Rozsah zástavby je v rozmezí 538 - 582 m n.m.
   Obec se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hamry nad Sázavou trvale bydlící 901 899 899 1 104 1 149 1 192 1 230
   přechodně bydlící 165 165 165 165 165 165 165
   celkem 1 066 1 064 1 064 1 269 1 314 1 357 1 395
   Najdek trvale bydlící 243 243 242 261 258 255 251
   přechodně bydlící 165 165 165 165 165 165 165
   celkem 408 408 407 426 423 420 416
   Šlakhamry trvale bydlící 68 68 68 98 105 112 118
   přechodně bydlící 170 170 170 170 170 170 170
   celkem 238 238 238 268 275 282 288
   Obec Hamry nad Sázavou celkem trvale bydlící 1 212 1 210 1 209 1 463 1 512 1 559 1 599
   přechodně bydlící 500 500 500 500 500 500 500
   celkem 1 712 1 710 1 709 1 963 2 012 2 059 2 099
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hamry nad Sázavou 1430 1448 1458 1496 1521 1558 1542 1551 1572 1582 1616 1616 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hamry nad Sázavou 812 830 861 1 104 1 149 1 192 1 230
   Najdek 228 229 229 257 258 255 251
   Šlakhamry 64 64 64 98 105 112 118
   Obec Hamry nad Sázavou celkem 1 104 1 123 1 154 1 459 1 512 1 559 1 599
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hamry nad Sázavou

   Místní část Hamry nad Sázavou je připojena na vodovodní síť II. tlakového pásma Žďáru nad Sázavou. Na odbočce z přívodného řadu Žďár nad Sázavou - Velká Losenice - Nížkov jsou před obcí osazeny redukční ventily, které redukují tlak na kótu cca 600 m n.m. Obec má také vlastní zdroj (0,1 - 0,7 l/s) a VDJ 50 m3 (580,0/578,10 m n.m.) s odkyselovací stanicí a odradonováním. Čerpací stanice čerpá vodu přímo z prameniště do vodojemu. Z vodojemu je gravitací zásobena obec.

   V letech 2006 a 2007 byla provedena rekonstrukce vodovodního řadu E 3-3 v celkové délce 299 m a vodovodního přivaděče Žďár nad Sázavou -  Velká Losenice - Nížkov v délce 308 m.

    

   Místní (městská) část Najdek

   Místní část Najdek je zásobena z přivaděče Žďár nad Sázavou – Velké Losenice - Nížkov, ze kterého je horní pásmo obce zásobeno přes redukční ventil na přivaděči za obcí Hamry nad Sázavou. Dolní pásmo je redukováno redukčním ventilem, který je umístěn v objektu bývalé ATS. Místní zdroj byl zrušen v r. 2008.

   V roce 2007 byla realizována stavba vodovodu Najdek - dolní tlakové pásmo v délce 547 m.

    

   Místní (městská) část Šlakhamry

   Místní část Šlakhamry má vlastní studnu Ć 3,1 m, hl. 3,3 m, která má na dně vrstvu vápencové drti tl. 0,2 m. Zároveň tato studna slouží jako akumulace o cca 13,5 m3 (586,39/589,59 m n.m.). Úprava vody je prováděna odradonováním vody a odkyselením vody. Obec je ze studny zásobována přes ATS a dolní část místní části je redukována přes redukční ventil.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hamry nad Sázavou

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Najdek

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Šlakhamry

   V případě zhoršení kvality vody ve zdroji bude obec připojena na vodovodní přivaděč Žďár nad Sázavou - Velká Losenice - Nížkov, který vede kolem místní části. Na odbočce z přivaděče bude vybudován nový vodojem a z něj zásobovací řad do místní části, který se napojí na stávající vodovodní síť.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V místní části Šlakhamry se uvažuje o napojení na vodovodní přivaděč Žďár nad Sázavou - Velká Losenice - Nížkov.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hamry nad Sázavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hamry nad Sázavou - - 1 011 300 1 000 1 192 1 230
   Najdek - - 387 - - 255 251
   Šlakhamry - - 227 - - - 118
   Obec Hamry nad Sázavou celkem - - 1 625 300 1 000 1 447 1 599
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hamry nad Sázavou

   Místní část Hamry nad Sázavou má jednotnou kanalizační síť vybudovanou v letech 1974 - 1990, na kterou je napojena pouze část obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1537 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 - 400 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do řeky Sázavy. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku, část rodinných domků má vybudovány bezodtoké jímky.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod

   V obci je vybudována nová lokalita rodinných domů kolem silnice I/19, ve které je vybudována splašková kanalizace s napojením na ČOV Žďár nad Sázavou.

    

   Místní (městská) část Najdek

   Místní část Najdek nemá veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Šlakhamry

   Místní část Šlakhamry nemá veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hamry nad Sázavou

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou čerpány na ČOV Žďár nad Sázavou.

    

   Místní (městská) část Najdek

   V místní části je navržena nová oddílná kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou čerpány na Hamry nad Sázavou a odtud odvedeny na ČOV Žďár nad Sázavou.

    

   Místní (městská) část Šlakhamry

   V místní části je navržena nová oddílná kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, které budou čerpány na Najdek a přes Hamry nad Sázavou odvedeny na ČOV Žďár nad Sázavou.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hamry nad Sázavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hamry nad Sázavou 6 600,0 40 000,0 46 600,0
  Najdek - 13 000,0 13 000,0
  Šlakhamry 4 500,0 6 000,0 10 500,0
  Obec Hamry nad Sázavou celkem 11 100,0 59 000,0 70 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.