Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Cikháj - CZ063.3714.6115.686 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Cikháj

  Číslo obce PRVKUK 686
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.686
  Kód obce 588016
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0686.01 Cikháj 16065 160652
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Cikháj se nachází severně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Stržský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 652 – 690 m n.m.
   Obec Cikháj se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cikháj trvale bydlící 110 110 110 104 101 98 95
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 130 130 130 124 121 118 115
   Obec Cikháj celkem trvale bydlící 110 110 110 104 101 98 95
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 130 130 130 124 121 118 115
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Cikháj 112 107 106 107 107 111 111 110 106 108 106 106 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cikháj 110 110 110 104 101 98 95
   Obec Cikháj celkem 110 110 110 104 101 98 95
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Cikháj má vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojena celá obec. Obec je zásobena z vlastní studny Ø 1,50 m, hl. 3,5 m. Vydatnost studny je 0,9 l/s. Ze studny voda teče do úpravny vody (odradonování, dezinfekce), která je umístěna ve VDJ Cikháj 100 m3 (709,11/706,11 m.n.m.) a odtud gravitačně do obce. Odradonování bylo nainstalováno v roce 1993.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Cikháj realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cikháj - - - - - - 95
   Obec Cikháj celkem - - - - - - 95
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Cikháj
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Cikháj realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Cikháj - 11 000,0 11 000,0
  Obec Cikháj celkem - 11 000,0 11 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.