Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Budeč - CZ063.3714.6115.685 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Budeč

  Číslo obce PRVKUK 685
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.685
  Kód obce 595390
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0685.01 Budeč 01522 15229
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Budeč se nachází jižně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 3 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 572 – 591 m n.m.
   Obec Budeč se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budeč trvale bydlící 180 180 180 200 207 213 218
   přechodně bydlící 3 3 3 3 3 3 3
   celkem 183 183 183 203 210 216 221
   Obec Budeč celkem trvale bydlící 180 180 180 200 207 213 218
   přechodně bydlící 3 3 3 3 3 3 3
   celkem 183 183 183 203 210 216 221
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Budeč 186 192 187 186 185 192 192 192 193 189 186 186 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budeč 180 180 180 180 187 193 198
   Obec Budeč celkem 180 180 180 180 187 193 198
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Budeč je zásobena z II. tlakového pásma města Žďáru nad Sázavou. Tlak v obci je dán hladinou ve VDJ Žďár nad Sázavou II. 3 x 650 m3 (630,07/625,07 m n.m.), odkud je veden přívodní řad do VDJ Nové Veselí 250 m3 (600,0/596,5 m n.m.). Na přívodním řadu pro obec Budeč je odbočka do městské části Radonín města Žďár nad Sázavou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Budeč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budeč - - - 200 207 213 218
   Obec Budeč celkem - - - 200 207 213 218
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v r. 2013 vybudovaná splašková kanalizace, kterou jsou odváděny odpadní vody do čerpací stanice a následně čerpány do kanalizační sítě městyse Nové Veselí, která je zakončena ČOV Nové Veselí. Celková délka kanalizace je cca 2674 m. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Budeč realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Budeč 1 000,0 - 1 000,0
  Obec Budeč celkem 1 000,0 - 1 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.