Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lučice - CZ063.3601.6102.073 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lučice

  Číslo obce PRVKUK 73
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.073
  Kód obce 569062
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0073.01 Lučice 08828 88285
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lučice leží na východ od města Světlá nad Sázavou. Obcí protéká Bahenský potok. Obec nemá žádnou místní část.

   Místní část Lučice se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lučice trvale bydlící 569 568 568 633 643 652 658
   přechodně bydlící 55 55 55 55 55 55 55
   celkem 624 623 623 688 698 707 713
   Obec Lučice celkem trvale bydlící 569 568 568 633 643 652 658
   přechodně bydlící 55 55 55 55 55 55 55
   celkem 624 623 623 688 698 707 713
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lučice 625 632 632 633 634 643 645 636 633 633 640 640 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lučice 569 568 568 633 643 652 658
   Obec Lučice celkem 569 568 568 633 643 652 658
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lučice (427 - 480 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod a je zásobena pitnou vodou z místních zdrojů. Jedná se o 6 studní s vydatností 1,6 - 1,8 l/s. Odtud je voda gravitačně dopravována do dvou propojených VDJ Lučice I. 1 x 50 m3 a VDJ Lučice II. 1 x 100 m3 a následně do spotřebiště.

    

   V roce 2004 byla realizována výstavba vodovodního řadu v celkové délce 183 m pro novou lokalitu 7 rodinných domů.

   V roce 2018 bylo realizováno napojení vrtu č. 2 hloubky 80 m  výtlačným řadem v délce 104 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména přívodní řad do VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lučice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lučice - - - - - - 658
   Obec Lučice celkem - - - - - - 658
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lučice má vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z obce jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny buď do kanalizace nebo přímo do Lučického potoka.
   V roce 2004 byla realizována výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 164 m pro novou lokalitu 7 rodinných domů.  

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Lučici je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Lučice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lučice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lučice - 30 228,0 30 228,0
  Obec Lučice celkem - 30 228,0 30 228,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.