Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Březí nad Oslavou - CZ063.3714.6115.684 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Březí nad Oslavou

  Číslo obce PRVKUK 684
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.684
  Kód obce 595365
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0684.01 Březí nad Oslavou 01393 13935
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Březí nad Oslavou se nachází jižně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 8 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 553 - 557 m n.m.
   Obec Březí nad Oslavou je v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březí nad Oslavou trvale bydlící 208 208 208 244 248 252 256
   přechodně bydlící 26 26 26 26 26 26 26
   celkem 234 234 234 270 274 278 282
   Obec Březí nad Oslavou celkem trvale bydlící 208 208 208 244 248 252 256
   přechodně bydlící 26 26 26 26 26 26 26
   celkem 234 234 234 270 274 278 282
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Březí nad Oslavou 231 248 258 259 268 271 267 269 270 283 287 287 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březí nad Oslavou 208 208 208 244 248 252 256
   Obec Březí nad Oslavou celkem 208 208 208 244 248 252 256
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Březí nad Oslavou má veřejný vodovod z r. 1975, který je součástí skupinového vodovodu Bohdalov. Zdrojem je prameniště u Bohdalova, z kterého je zásoben VDJ Bohdalov 2 x 100 m3 (614,61 /611,91 m.n.m.). Z vodojemu vede zásobní řad do Bohdalova, dále přes vodoměrnou šachtu do Pokojova a odtud přes další vodoměrnou šachtu do Březí nad Oslavou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje (posílení prameniště Bohdalov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Březí nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březí nad Oslavou - - - - - 252 256
   Obec Březí nad Oslavou celkem - - - - - 252 256
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Březí nad Oslavou je jednotná kanalizace, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1803 m, byly použity betonové trouby profilů DN 250 - 500. Odpadní vody z obce jsou vyústěny do místního vodního toku, který je zaústěn do Bohdalovského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích případně bez jakéhokoliv předčištění přímo do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody.  Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na vlastní ČOV Březí nad Oslavou.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Březí nad Oslavou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Březí nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Březí nad Oslavou 9 800,0 16 000,0 25 800,0
  Obec Březí nad Oslavou celkem 9 800,0 16 000,0 25 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.