Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bohdalov - CZ063.3714.6115.683 - stav 29. 8. 2016

 1. Obec

  Bohdalov

  Číslo obce PRVKUK 683
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.683
  Kód obce 595292
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0683.01 Bohdalov 00608 6084
  CZ063.3714.6115.0683.02 Chroustov 00609 6092
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Bohdalov se nachází jihojihozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 10 km. Městys se skládá ze dvou částí městyse Bohdalov a Chroustov. Městysem protéká Bohdalovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 575 – 585 m n.m.
   Městys se nachází v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohdalov trvale bydlící 868 866 866 926 936 944 949
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 883 881 881 941 951 959 964
   Chroustov trvale bydlící 206 206 206 222 223 223 222
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 221 221 221 237 238 238 237
   Obec Bohdalov celkem trvale bydlící 1 074 1 072 1 072 1 148 1 159 1 167 1 171
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 1 104 1 102 1 102 1 178 1 189 1 197 1 201
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bohdalov 1135 1141 1141 1133 1135 1154 1168 1171 1170 1151 1150 1150 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohdalov 865 865 865 926 936 944 949
   Chroustov 183 186 190 222 223 223 222
   Obec Bohdalov celkem 1 048 1 051 1 055 1 148 1 159 1 167 1 171
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bohdalov

   Část městyse Bohdalov je spolu s obcemi Pokojov, Březí nad Oslavou a Kotlasy zásobena z podzemních vodních zdrojů Bohdalov, které sestávají ze sedmi zářezů. Z těchto zářezů je voda vedena do šesti pramenních jímek a dále přes odkyselovací stanici do VDJ Bohdalov 2 x 100 m3 (614,61/611,91 m n.m.). Z VDJ Bohdalov je veden zásobní řad do Bohdalova, dále přes vodoměrnou šachtu do Pokojova a odtud přes další vodoměrnou šachtu do Březí nad Oslavou a Kotlas. Celý skupinový vodovod je gravitační. Po napojení obce Kotlasy se projevuje nedostatek vody.

    

   V r. 2006 byla realizována výstavba přívodního řadu z odkyselovací stanice do VDJ Bohdalov v celkové délce 2350 m.

   V r. 2010 byla realizována výměna přívodního řadu z Bohdalova do Pokojova o délce 2182 m.

    

   Místní (městská) část Chroustov

   Část městyse Chroustov má veřejný vodovod, který je zásoben ze dvou vrtů. Z vrtu je voda vedena do VDJ Chroustov 100 m3 (693,00/690,00 m n.m.). Celý vodovod je gravitační.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bohdalov

   Doporučujeme posílení vodních zdrojů. Předpokládá se výměna přívodního řadu z Pokojova do Kotlas a Březí nad Oslavou.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Chroustov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Bohdalov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohdalov 873 871 880 926 936 944 949
   Chroustov - - - - - - 222
   Obec Bohdalov celkem 873 871 880 926 936 944 1 171
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bohdalov

   V části městyse Bohdalov je většina obyvatel napojena na jednotnou kanalizační síť. Její celková délka činí cca 7,2 km. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice.

    

   V roce 2016 byla v části městyse realizována nová čistírna odpadních vod pro 1300 EO. Součástí stavby byla i čerpací stanice, odlehčovací komory a napojení stávajících sítí na novou čistírnu odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Bohdalov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Chroustov

   V minulosti byla v místní části vybudována jednotná kanalizační síť.

   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do místního vodního toku, který protéká Vraným rybníkem, případně do tohoto rybníka nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   V části městyse není vybudovaná čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bohdalov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Chroustov

   Předpokládá se dobudování a rekonstrukce jednotné kanalizace (případně splaškové) a výstavba čistírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Chroustov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Bohdalov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bohdalov 6 000,0 55 000,0 61 000,0
  Chroustov - 8 000,0 8 000,0
  Obec Bohdalov celkem 6 000,0 63 000,0 69 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  29. 8. 2016 83/2016 administrativní opatření Bohdalov - kanalizace a ČOV Bohdalov - nová ČOV (OMS WALTER pro 1300 EO), včetně napojení na sítě, celková délka kanalizace 714,71 m, čerpací stanice a odlehčovací komory
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.