Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bohdalec - CZ063.3714.6115.682 - stav 10. 12. 2019

 1. Obec

  Bohdalec

  Číslo obce PRVKUK 682
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6115.682
  Kód obce 595284
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1708 (6115)
  Žďár nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  3417
  Žďár nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6115.0682.01 Bohdalec 00602 6025
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 – 581 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohdalec trvale bydlící 301 300 300 295 305 307 320
   přechodně bydlící 28 28 28 51 52 53 54
   celkem 329 328 328 346 357 360 374
   Obec Bohdalec celkem trvale bydlící 301 300 300 295 305 307 320
   přechodně bydlící 28 28 28 51 52 53 54
   celkem 329 328 328 346 357 360 374
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bohdalec 294 291 293 292 292 299 293 291 281 278 281 281 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohdalec 269 277 293 290 291 292 293
   Obec Bohdalec celkem 269 277 293 290 291 292 293
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bohdalec má veřejný vodovod z r. 1991. Zdrojem vody jsou 2 vrty BO-3 a BO-4, odkud je voda vedena do VDJ 2 x 100 m³ s úpravnou vody. Z VDJ je voda vedena do rozvodné sítě v obci. Na veřejný vodovod je napojena i obec Řečice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména ÚV). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Bude realizováno vzájemné propojení vodovodních řadů obcí Bohdalec, Radešínská Svratka a Řečice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bohdalec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohdalec 0 0 0 0 333 345 374
   Obec Bohdalec celkem 0 0 0 0 333 345 374
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1973 až 1975 a jejíž celková délka činí cca 2116 m, byly použity betonové trouby profilů DN 250 - 800 mm.

   Celá kanalizační síť je rozdělena do 3 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Strženského rybníka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do rybníka.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Bohdalec
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bohdalec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bohdalec 5 100,0 13 000,0 18 100,0
  Obec Bohdalec celkem 5 100,0 13 000,0 18 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  10. 12. 2019 0543/07/2019/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou - vzájemné propojení vodovodních řadů obcí
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.