Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zadní Zhořec - CZ063.3714.6114.680 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zadní Zhořec

  Číslo obce PRVKUK 680
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.680
  Kód obce 597121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0680.01 Zadní Zhořec 18960 189600
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zadní Zhořec se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 538 - 568 m n.m.

   Obec Zadní Zhořec se nachází v povodí VN Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zadní Zhořec trvale bydlící 132 132 132 142 141 139 137
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 157 157 157 167 166 164 162
   Obec Zadní Zhořec celkem trvale bydlící 132 132 132 142 141 139 137
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 157 157 157 167 166 164 162
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zadní Zhořec 146 148 145 144 147 147 148 142 145 142 140 140 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zadní Zhořec 127 127 127 142 141 139 137
   Obec Zadní Zhořec celkem 127 127 127 142 141 139 137
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zadní Zhořec má vybudovaný veřejný vodovod z r. 1978. Zdrojem je část prameniště Pavlov. U prameniště je odkyselovací stanice A, od které vede přívodný řad na přivaděč Pavlov - Mostiště. Na tento řad je obec přímo napojena.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému tlaku vody bude pro část obce instalována ATS.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zadní Zhořec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zadní Zhořec - - - - - 139 137
   Obec Zadní Zhořec celkem - - - - - 139 137
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zadní Zhořec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Křibského potoku. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděné stokovou sítí do jímky a odtud čerpány výtlakem přes Záseku na ČOV Netín.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Zadní Zhořec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Zadní Zhořec 2 600,0 9 000,0 11 600,0
  Obec Zadní Zhořec celkem 2 600,0 9 000,0 11 600,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.