Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Záblatí - CZ063.3714.6114.679 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Záblatí

  Číslo obce PRVKUK 679
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.679
  Kód obce 597112
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0679.01 Záblatí 18920 189201
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Záblatí se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 510 - 546 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Záblatí trvale bydlící 168 168 168 185 188 191 193
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 172 172 172 189 192 195 197
   Obec Záblatí celkem trvale bydlící 168 168 168 185 188 191 193
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 172 172 172 189 192 195 197
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Záblatí 178 184 189 203 205 201 199 204 217 221 234 234 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Záblatí 153 154 157 185 188 191 193
   Obec Záblatí celkem 153 154 157 185 188 191 193
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Záblatí má vybudovaný vodovod. Zdrojem pitné vody je ÚV Mostiště s přívodním řadem ČS Vídeň – VDJ Velká Bíteš. Z přívodního řadu je zásoben VDJ Osová Bitýška 2 x 150 m3 (559,3 /556,3 m n.m.), ze kterého je obec zásobena gravitačně rozvodnými řady.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Záblatí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Záblatí - - - 185 188 191 193
   Obec Záblatí celkem - - - 185 188 191 193
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla vybudována v letech 2002 - 2003 jednotná a částečně splašková kanalizace, ze které jsou odpadní vody zaústěny na ČOV Osová Bitýška.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Osová Bitýška realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Záblatí 4 500,0 1 000,0 5 500,0
  Obec Záblatí celkem 4 500,0 1 000,0 5 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.