Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vlkov - CZ063.3714.6114.677 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vlkov

  Číslo obce PRVKUK 677
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.677
  Kód obce 597082
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0677.01 Vlkov 18408 184080
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vlkov se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 15 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 500 - 520 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vlkov trvale bydlící 240 240 239 265 270 270 280
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 260 260 259 285 290 290 300
   Obec Vlkov celkem trvale bydlící 240 240 239 265 270 270 280
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 260 260 259 285 290 290 300
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vlkov 269 263 265 263 261 263 263 271 279 285 285 285 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vlkov 240 240 239 265 270 270 280
   Obec Vlkov celkem 240 240 239 265 270 270 280
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vlkov má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je napojena na přivaděč ČS Vídeň - VDJ Velká Bíteš. VDJ Vlkov 2 x 150 m3 (545,65/542,25 m n.m.) nad obcí je zásoben přes vodovodní síť obcí Osové Bítýšky a Záblatí. Na vodovodní síť obce Vlkov je napojena vodovodní síť místní části Osová obce Osová Bítýška.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ Vlkov). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vlkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vlkov - - - - - 270 280
   Obec Vlkov celkem - - - - - 270 280
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2500 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm.

   Stoky jsou zaústěny do Vlkovského rybníka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do jmenovaného rybníka nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Vlkov, Osová
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vlkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vlkov 3 732,0 18 000,0 21 732,0
  Obec Vlkov celkem 3 732,0 18 000,0 21 732,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.