Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vidonín - CZ063.3714.6114.676 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vidonín

  Číslo obce PRVKUK 676
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.676
  Kód obce 597066
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0676.01 Vidonín 18175 181757
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vidonín se nachází východně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 17 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 510 - 533 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vidonín trvale bydlící 169 169 169 168 166 164 161
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 199 199 199 198 196 194 191
   Obec Vidonín celkem trvale bydlící 169 169 169 168 166 164 161
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 199 199 199 198 196 194 191
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vidonín 168 170 170 171 170 163 165 164 168 164 171 171 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vidonín 167 167 167 168 166 164 161
   Obec Vidonín celkem 167 167 167 168 166 164 161
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je připojena na skupinový vodovod ČS Kadolec - Žďárec, který je zásoben z přivaděče ČS Vídeň – VDJ Velká Bíteš. Obec je pod tlakem VDJ Heřmanov 2 x 150 m3 (641,2/637,9 m n.m.), pod kterým se nachází přerušovací komora 15 m3 (586,05/584,05 m n.m.). Obec je vodou zásobena gravitačně rozvodnými řady.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vidonín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vidonín - - - - - - 161
   Obec Vidonín celkem - - - - - - 161
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je z r. 1975 vybudována jednotná kanalizace, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 600 m, byly použity betonové trouby profilu DN 300 - 400 mm.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod (v obci je vybudována pouze malá čistírna odpadních vod, na kterou je napojena malá část obce).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny do dvou jímek a odtud čerpány výtlakem na ČOV Radňoves.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vidonín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vidonín 3 500,0 20 000,0 23 500,0
  Obec Vidonín celkem 3 500,0 20 000,0 23 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.