Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vídeň - CZ063.3714.6114.675 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vídeň

  Číslo obce PRVKUK 675
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.675
  Kód obce 597058
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0675.01 Vídeň 18154 181544
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vídeň se nachází severně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 5 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 500 - 530 m n.m.

   Obec se nachází v OP VN Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vídeň trvale bydlící 374 373 373 421 432 442 450
   přechodně bydlící - - - 9 9 9 12
   celkem 374 373 373 430 441 451 462
   Obec Vídeň celkem trvale bydlící 374 373 373 421 432 442 450
   přechodně bydlící - - - 9 9 9 12
   celkem 374 373 373 430 441 451 462
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vídeň 406 417 407 421 426 433 434 446 454 458 461 461 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vídeň 374 373 373 421 432 442 450
   Obec Vídeň celkem 374 373 373 421 432 442 450
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vídeň má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je zásobena pitnou vodou z ÚV Mostiště a je připojena přímo na přivaděč Velké Meziříčí – Třebíč. Voda v síti je pod tlakem VDJ Vídeň 2 x 1000 m3 (549,3/543,8 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vídeň realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vídeň - - 354 - 200 250 450
   Obec Vídeň celkem - - 354 - 200 250 450
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci proběhly v minulosti dvě etapy výstavby kanalizační sítě, které byly ukončeny převážně v letech 1961 a 1970. Na kanalizační síť je napojeno cca 220 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2570 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 1000. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující.
   Celá kanalizační síť je rozdělena do 4 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do místních vodních toků nebo rybníků, z nichž odtéká voda do potoka Mastník. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku a do rybníků nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V roce 2009 bylo realizováno propojení jednotné kanalizace v celkové délce 54 m.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny stokovou sítí do jímky a odtud čerpány výtlakem na Mostiště a dále na ČOV Velké Meziříčí.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vídeň realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vídeň 7 445,0 17 816,0 25 261,0
  Obec Vídeň celkem 7 445,0 17 816,0 25 261,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.