Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lipnice nad Sázavou - CZ063.3601.6102.072 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Lipnice nad Sázavou

  Číslo obce PRVKUK 72
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.072
  Kód obce 569046
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0072.01 Lipnice nad Sázavou 08419 84191
  CZ063.3601.6102.0072.02 Vilémovec 08420 84204
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lipnice nad Sázavou leží jih od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Lipnice nad Sázavou a Vilémovec.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lipnice nad Sázavou trvale bydlící 578 577 577 639 649 658 664
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 578 577 577 639 649 658 664
   Vilémovec trvale bydlící 36 36 36 32 29 26 23
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 36 36 36 32 29 26 23
   Obec Lipnice nad Sázavou celkem trvale bydlící 614 613 613 671 678 684 687
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 614 613 613 671 678 684 687
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lipnice nad Sázavou 654 665 671 678 668 679 662 651 657 654 654 654 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lipnice nad Sázavou 578 577 577 510 525 540 570
   Vilémovec 0 0 0 0 0 20 20
   Obec Lipnice nad Sázavou celkem 578 577 577 510 525 560 590
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Lipnice nad Sázavou

   Místní část je z větší části zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu (z cca 20 % je obec zásobována z vlastních zdrojů, studní). Zdroje podzemní vody veřejného vodovodu jsou tvořeny pěti kopanými studnami s jímacím zářezem a vrtem. Surová voda je z důvodu vyššího obsahu železa, manganu a radonu upravována v úpravně a následně čerpána do vodojemu Lipnice 1 x 100 m3 (605,7/601,70 m n.m.).

    

   V místní části bylo realizováno v roce 2016 napojení vodovodu Lipnice nad Sázavou na stávající vodovod Krásná Hora – Bratroňov v Bratroňově. Zdrojem vody je skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

    

   Místní (městská) část Vilémovec

   Místní část Vilémovec (498 - 520 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Lipnice nad Sázavou

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vilémovec

   Uvažuje se s prodloužením stávajícího vodovodu Krásná Hora – Bratroňov do Lipnice nad Sázavou a následně do Vilémovce. Zdrojem vody je skupinový vodovod Želivka – Podmoklany.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Lipnice nad Sázavou se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany se zdroji VN Želivka a prameniště Podmoklany.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lipnice nad Sázavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lipnice nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 600
   Vilémovec 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Lipnice nad Sázavou celkem 0 0 0 0 0 0 600
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Lipnice nad Sázavou
   Místní část Lipnice nad Sázavou nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splašky jsou soustřeďovány v bezodtokých jímkách nebo jsou po předčištění v biologických septicích vypouštěny do vodního toku.

   Místní (městská) část Vilémovec
   Místní část Vilémovec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Splašky jsou soustřeďovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Lipnice nad Sázavou
   V Lipnici nad Sázavou navrhujeme vybudovat novou splaškovou a částečně jednotnou kanalizační síť. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.
   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Lipnice nad Sázavou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Vilémovec
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lipnice nad Sázavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lipnice nad Sázavou 7 000,0 49 000,0 56 000,0
  Vilémovec 10 000,0 - 10 000,0
  Obec Lipnice nad Sázavou celkem 17 000,0 49 000,0 66 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.