Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Uhřínov - CZ063.3714.6114.671 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Uhřínov

  Číslo obce PRVKUK 671
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.671
  Kód obce 596906
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0671.01 Uhřínov 17344 173444
  CZ063.3714.6114.0671.02 Šeborov 17343 173436
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Uhřínov se nachází západně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 6 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Šeborova a Uhřínova. Rozsah zástavby je v rozmezí 453 - 512 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Šeborov trvale bydlící 31 31 31 31 32 32 31
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 41 41 41 41 42 42 41
   Uhřínov trvale bydlící 237 237 236 272 284 292 295
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 267 267 266 302 314 322 325
   Obec Uhřínov celkem trvale bydlící 268 268 267 303 316 324 326
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 308 308 307 343 356 364 366
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Uhřínov 275 270 291 289 287 305 311 322 332 355 368 368 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Šeborov 4 9 17 31 32 32 31
   Uhřínov 236 236 236 272 284 292 295
   Obec Uhřínov celkem 240 245 253 303 316 324 326
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Šeborov

   Místní část Šeborov má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je připojena na přivaděč Pavlov - Mostiště přes obce Hrbov a Uhřínov se zdrojem ÚV Mostiště.

    

   Místní (městská) část Uhřínov

   Místní část Uhřínov má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je připojena na přivaděč Pavlov - Mostiště přes VDJ Olší a dále přes obec Hrbov se zdrojem ÚV Mostiště. Přívodní řad pro obec je napojen na VDJ Hrbov - Svařenov 350 m3 (555,0/551,5 m n.m.). Obec Uhřínov je zásobena vodou gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Šeborov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Uhřínov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Uhřínov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Šeborov - - - - - - -
   Uhřínov - - - - - 292 295
   Obec Uhřínov celkem - - - - - 292 295
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Šeborov

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do toku Balinka nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části obce není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Uhřínov

   V místní část byla převážně v r. 1975 ukončena výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1630 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 4 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do místního rybníka.

   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do říčky Balinky nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Šeborov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Uhřínov

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s rekonstrukcí a dostavbou jednotné kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Uhřínov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Šeborov

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Uhřínov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Šeborov - - -
  Uhřínov - 20 500,0 20 500,0
  Obec Uhřínov celkem - 20 500,0 20 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.