Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Tasov - CZ063.3714.6114.669 - stav 7. 11. 2018

 1. Obec

  Tasov

  Číslo obce PRVKUK 669
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.669
  Kód obce 591831
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0669.01 Tasov 16510 165107
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tasov leží jihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. V obci se stékají potok Polomina a Zbořský potok.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Tasov trvale bydlící 605 604 604 619 607 594 580
   přechodně bydlící 88 88 88 88 88 88 88
   celkem 693 692 692 707 695 682 668
   Obec Tasov celkem trvale bydlící 605 604 604 619 607 594 580
   přechodně bydlící 88 88 88 88 88 88 88
   celkem 693 692 692 707 695 682 668
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Tasov 614 594 614 627 640 652 658 663 670 677 675 675 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Tasov 578 600 638 604 592 579 565
   Obec Tasov celkem 578 600 638 604 592 579 565
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Tasov má vybudovaný veřejný vodovod napojený přes VDJ Tasov 100 m3 (466,8 / 463,5 m n.m.) na skupinový vodovod Dolní Heřmanice – Tasov se zdrojem ÚV Mostiště. V roce 2008, 2009 a 2012 byla realizována výstavba vodovodních řadů pro novou zástavbu rodinných domů v celkové délce cca 352 m a prodloužení řadu A v délce 145 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Tasov se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Tasov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Tasov - - - - - - 565
   Obec Tasov celkem - - - - - - 565
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obce 2018 byla v obci realizována výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, v celkové délce  9286,71 m včetně čerpací stanice a ukončené čistírnou odpadních vod.

    

   V obci byla vybudována čistírna odpadních vod pro 750 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Tasov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizace v lokalitách, kde není dosud vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Tasov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Tasov 324,0 33 000,0 33 324,0
  Obec Tasov celkem 324,0 33 000,0 33 324,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 11. 2018 79/2018 administrativní opatření Tasov - ČOV pro 750 EO - mechanicko-biologická, se systémem střídavé nitrifikace a denitrifikace, s aerobní stabilizací přebytečného kalu
  22. 6. 2018 80/2018 administrativní opatření Tasov - splašková kanalizace v celkové délce 9286,71 m vč. ČS
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.