Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Sviny - CZ063.3714.6114.668 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Sviny

  Číslo obce PRVKUK 668
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.668
  Kód obce 596850
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0668.01 Sviny 16092 160920
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sviny se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 575 - 595 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sviny trvale bydlící 110 110 110 108 108 107 106
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 110 110 110 108 108 107 106
   Obec Sviny celkem trvale bydlící 110 110 110 108 108 107 106
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 110 110 110 108 108 107 106
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Sviny 105 104 106 106 104 103 103 105 101 104 104 104 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sviny 104 104 104 108 108 107 106
   Obec Sviny celkem 104 104 104 108 108 107 106
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sviny má vybudovaný veřejný vodovod. Voda pro obec je přiváděna z ÚV Mostiště. Obec je zásobena gravitačně z VDJ Ambrožný 2 x 150 m3 (637,9/634,2 m n.m.), do kterého je voda čerpána ČS Dolní Radslavice z přivaděče ČS Vídeň – VDJ Velká Bíteš.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Sviny realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sviny - - - - - - -
   Obec Sviny celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 807 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm.

   Celá kanalizační síť je zaústěna do místního vodního toku, která je jedním z levostranných přítoků potoka Pod Šípem. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Sviny nenavrhuje žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Sviny 1 000,0 - 1 000,0
  Obec Sviny celkem 1 000,0 - 1 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.