Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Stránecká Zhoř - CZ063.3714.6114.667 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Stránecká Zhoř

  Číslo obce PRVKUK 667
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.667
  Kód obce 596817
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0667.01 Stránecká Zhoř 15610 156108
  CZ063.3714.6114.0667.02 Frankův Zhořec 15607 156078
  CZ063.3714.6114.0667.03 Kochánov 15608 156086
  CZ063.3714.6114.0667.04 Nová Zhoř 15609 156094
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stránecká Zhoř se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 7 km. Obec se skládá ze čtyř místních částí, Frankův Zhořec, Kochánov, Nová Zhoř a Stránecká Zhoř. Obcí protéká vodní tok Balinka. Rozsah zástavby je v rozmezí 478 - 512 m.n.m.

   MČ Frankův Zhořec se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.
   MČ Stránecká Zhoř se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Frankův Zhořec trvale bydlící 54 54 54 60 60 60 60
   přechodně bydlící 19 19 19 19 19 19 19
   celkem 73 73 73 79 79 79 79
   Kochánov trvale bydlící 122 122 122 126 126 125 124
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 128 128 128 132 132 131 130
   Nová Zhoř trvale bydlící 33 33 33 26 24 22 20
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 33 33 33 26 24 22 20
   Stránecká Zhoř trvale bydlící 378 377 377 413 424 434 442
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 378 377 377 413 424 434 442
   Obec Stránecká Zhoř celkem trvale bydlící 587 586 586 625 634 641 646
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 612 611 611 650 659 666 671
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Stránecká Zhoř 617 614 615 613 608 601 593 599 605 614 615 615 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Frankův Zhořec 10 18 31 6 6 6 6
   Kochánov 122 122 122 126 126 125 124
   Nová Zhoř - - - - 24 22 20
   Stránecká Zhoř 377 377 377 390 424 434 442
   Obec Stránecká Zhoř celkem 509 517 530 522 580 587 592
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Frankův Zhořec

   Místní část Frankův Zhořec má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je ÚV Mostiště. Pitná voda je přiváděna z přivaděče prameniště Pavlov - Mostiště čerpáním do VDJ Olší a přes další přivaděč VDJ Olší – Uhřínov a vodovod Šeborov. Řídícím vodojemem je VDJ Hrbov 350 m3 (555,0/551,5 m n.m.). Obec  je vodou zásobena  gravitačně přes přerušovací komoru 10 m3 (514,5/512,9 m n.m.).

   Většina obyvatel používá vlastní zdroje.

    

   Místní (městská) část Kochánov

   Místní část Kochánov má vybudovaný veřejný vodovod. Voda je přiváděna z prameniště Pavlov. Z přívodného řadu prameniště Pavlov - Mostiště je voda vedena přivaděčem Netín – VDJ Měřín, odkud odbočkou vede do VDJ Kochánov 100 m3 (544,0/540,0 m n.m.) a dále do Stránecké Zhoře. Do místní části je voda z vodojemu přiváděna gravitačně odbočkou z přívodu pro Stráneckou Zhoř.

    

   Místní (městská) část Nová Zhoř

   Místní část Nová Zhoř nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Stránecká Zhoř

   Místní část Stránecká Zhoř má vybudovaný veřejný vodovod. Voda je přiváděna z prameniště Pavlov. Z přívodného řadu prameniště Pavlov - Mostiště je voda vedena přivaděčem Netín – VDJ Měřín, odkud odbočkou vede do VDJ Kochánov 100 m3 (544,0/540,0 m n.m.) a dále do Stránecké Zhoře. Do místní části je voda z vodojemu přiváděna gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Frankův Zhořec

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kochánov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nová Zhoř

   Místní část Nová Zhoř bude napojena na vodovod ve Stránecké Zhoři, který je zásoben z VDJ Kochánov (544,0/540,0 m.n.m.), připojeného na přivaděč Pavlov - Mostiště.

    

   Místní (městská) část Stránecká Zhoř

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní část Nová Zhoř se uvažuje se zásobením z prameniště Pavlov.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Stránecká Zhoř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Frankův Zhořec - - - - - - -
   Kochánov - - - - 126 125 124
   Nová Zhoř - - - - - - -
   Stránecká Zhoř - - - - 424 434 442
   Obec Stránecká Zhoř celkem - - - - 550 559 566
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Frankův Zhořec

   Místní část Frankův Zhořec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích do vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Kochánov

   Místní část Kochánov má jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 77 obyvatel. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části obce není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Nová Zhoř

   Místní část Nová Zhoř nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Stránecká Zhoř

   V části místní části je jednotná kanalizace, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1709 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm.

   Hlavní stoky jsou zaústěny do Balinky. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V roce 2007 byla realizována stavba splaškové kanalizace v celkové délce 625 m pro skupinu nových rodinných domů.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Frankův Zhořec

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kochánov

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny do čerpací stanice a odtud čerpány výtlakem do systému splaškové kanalizace místní části Stránecká Zhoř a dále na ČOV Měřín.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nová Zhoř

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Stránecká Zhoř

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   Splaškové vody budou společně se splaškovými vodami z místní části Kochánov svedeny do čerpací stanice a odtud čerpány výtlakem na stávající ČOV Měřín.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Stránecká Zhoř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Frankův Zhořec - - -
  Kochánov 3 001,0 10 000,0 13 001,0
  Nová Zhoř 1 800,0 - 1 800,0
  Stránecká Zhoř 15 000,0 20 000,0 35 000,0
  Obec Stránecká Zhoř celkem 19 801,0 30 000,0 49 801,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.