Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Skřinářov - CZ063.3714.6114.666 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Skřinářov

  Číslo obce PRVKUK 666
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.666
  Kód obce 596761
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0666.01 Skřinářov 14890 148903
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Skřinářov se nachází východně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 550 - 566 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Skřinářov trvale bydlící 146 146 146 144 150 150 150
   přechodně bydlící 200 200 200 200 200 200 200
   celkem 346 346 346 344 350 350 350
   Obec Skřinářov celkem trvale bydlící 146 146 146 144 150 150 150
   přechodně bydlící 200 200 200 200 200 200 200
   celkem 346 346 346 344 350 350 350
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Skřinářov 139 138 138 139 144 148 150 152 156 155 150 150 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Skřinářov 146 146 146 144 150 150 150
   Obec Skřinářov celkem 146 146 146 144 150 150 150
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Skřinářov má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je napojena na VDJ Ořechov 2 x 150 m3 (599,9/596,9 m n.m.). Do vodojemu je voda přiváděna přes ČS z přivaděče Dobrá Voda - Velká Bíteš.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Skřinářov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Skřinářov - - - - 80 150 150
   Obec Skřinářov celkem - - - - 80 150 150
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V minulosti byla vybudována jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1170 m, byly použity betonové trouby běžných profilů. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Hlavní stoky jsou zaústěny do Bílého potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována nové čistírna odpadních vod.
   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Skrinářov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Skřinářov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Skřinářov 1 000,0 13 000,0 14 000,0
  Obec Skřinářov celkem 1 000,0 13 000,0 14 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.