Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Sklené nad Oslavou - CZ063.3714.6114.664 - stav 30. 4. 2018

 1. Obec

  Sklené nad Oslavou

  Číslo obce PRVKUK 664
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.664
  Kód obce 596744
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0664.01 Sklené nad Oslavou 14826 148261
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sklené nad Oslavou se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 14 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 554 - 580 m n.m.

   Obec se nachází v povodí VN Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sklené nad Oslavou trvale bydlící 231 231 230 223 216 209 202
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 261 261 260 253 246 239 232
   Obec Sklené nad Oslavou celkem trvale bydlící 231 231 230 223 216 209 202
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 261 261 260 253 246 239 232
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Sklené nad Oslavou 237 234 234 237 235 239 233 230 233 232 234 234 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sklené nad Oslavou - - - - 216 209 202
   Obec Sklené nad Oslavou celkem - - - - 216 209 202
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V roce 2018 byla realizována výstavba veřejného vodovodu v obci v celkové délce 3307,8 m včetně přívodního řadu od vodních zdrojů do nového VDJ 2 x 25 m3. Zdrojem vody pro veřejný vodovod jsou vrty HV1 hloubky 55 m a vrt HV2 hloubky 55 m.

    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba vodovodních řadů v lokalitách, kde nejsou dosud vybudovány.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Sklené nad Oslavou se uvažuje s vlastními vodními zdroji v k.ú. Sklené nad Oslavou.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Sklené nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sklené nad Oslavou - - - - 216 209 202
   Obec Sklené nad Oslavou celkem - - - - 216 209 202
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 2018 byla realizována výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody v celkové délce 3308 m, která byla ukončena čistírnou odpadních vod.

    

   V obci byla vybudována čistírna odpadních vod pro 253 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části):  Sklené nad Oslavou

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba kanalizace v lokalitách, kde není dosud vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Sklené nad Oslavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Sklené nad Oslavou 5 000,0 18 000,0 23 000,0
  Obec Sklené nad Oslavou celkem 5 000,0 18 000,0 23 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  30. 4. 2018 78/2018 administrativní opatření Sklenné nad Oslavou - Sklené nad Oslavou, vrty HV1 hl. 55 m na p.č. KN 969 a HV2 hl. 55 m na p.č. KN 961, vodovod v celkové délce 3307,8 m a VDJ 2x 25 m3, splašková kanalizace v celkové délce 3360,25 m, čerpací stanice a ČOV 253 EO
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.