Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ruda - CZ063.3714.6114.662 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ruda

  Číslo obce PRVKUK 662
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.662
  Kód obce 596663
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0662.01 Ruda 14319 143197
  CZ063.3714.6114.0662.02 Lhotka 14318 143189
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ruda se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Lhotky a Rudy. Rozsah zástavby je v rozmezí 547 - 580 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotka trvale bydlící 32 32 32 32 31 30 29
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 57 57 57 57 56 55 54
   Ruda trvale bydlící 325 324 324 308 300 292 283
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 350 349 349 333 325 317 308
   Obec Ruda celkem trvale bydlící 357 356 356 340 331 322 312
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 407 406 406 390 381 372 362
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ruda 341 349 356 355 362 371 369 375 373 386 398 398 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotka - - - - - - -
   Ruda 321 321 321 308 300 292 283
   Obec Ruda celkem 321 321 321 308 300 292 283
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Lhotka

   V místní části Lhotka není vybudovaný veřejný vodovod, zásobení soukromými studnami.

    

   Místní (městská) část Ruda

   Místní část Ruda (547 - 580 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Voda je do obce přiváděna z ÚV Mostiště. Obec je zásobena gravitačně z VDJ Ruda 2 x 250 m3 (589,3/585,75 m n.m.), který je součástí přivaděče Velké Meziříčí - Velká Bíteš.

   V roce 2007 byl realizován vodovodní řad E v délce 384 m včetně ATS.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Lhotka

   Navrhuje se vybudování vodovodní sítě s napojením na vodovodní síť místní části Ruda.

    

   Místní (městská) část Ruda

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní část Ruda se s novými vodními zdroji neuvažuje. Pro místní část Lhotka se uvažuje se zásobením z ÚV Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro m.č. Lhotka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotka - - - - - - -
   Ruda - - - - - - 283
   Obec Ruda celkem - - - - - - 283
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Lhotka

   Místní část Lhotka nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Ruda

   Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou po předčištění v biologických septicích příp. bez jakéhokoliv předčištění vypouštěny do vodního toku, který je jedním z přítoků vodního toku Polomina. Část rodinných domků má vybudované bezodtoké jímky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Lhotka

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Ruda

   Pro odkanalizování místní části bude vybudována oddílná kanalizační síť.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Ruda

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Lhotka

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Ruda realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lhotka 3 000,0 - 3 000,0
  Ruda 600,0 18 000,0 18 600,0
  Obec Ruda celkem 3 600,0 18 000,0 21 600,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.