Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rozseč - CZ063.3714.6114.661 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rozseč

  Číslo obce PRVKUK 661
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.661
  Kód obce 596639
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0661.01 Rozseč 14230 142301
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rozseč se nachází východně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 16 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 495 - 505 m.n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rozseč trvale bydlící 114 114 114 99 93 88 82
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 124 124 124 109 103 98 92
   Obec Rozseč celkem trvale bydlící 114 114 114 99 93 88 82
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 124 124 124 109 103 98 92
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rozseč 109 102 104 99 97 96 98 93 93 93 90 90 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rozseč 92 93 95 109 103 98 92
   Obec Rozseč celkem 92 93 95 109 103 98 92
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rozseč (495 - 505 m n.m) má vybudovaný vodovod. Původním zdrojem pitné vody byly 3 studny, odkud byla voda vedena gravitačně přímo do obce. Z důvodu nevyhovující kvality vody bylo v r. 2011 realizováno napojení na skupinový vodovod u obce Ondrušky.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Rozseč se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rozseč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rozseč - - - - - - 92
   Obec Rozseč celkem - - - - - - 92
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 45 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 510 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 800. Stoky jsou zaústěny do potoka Haldy. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo do bezodtokých jímek.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Rozseč, Borovník
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rozseč realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rozseč 1 550,0 9 000,0 10 550,0
  Obec Rozseč celkem 1 550,0 9 000,0 10 550,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.