Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rousměrov - CZ063.3714.6114.660 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rousměrov

  Číslo obce PRVKUK 660
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.660
  Kód obce 596604
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3409
  Velké Meziříčí

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0660.01 Rousměrov 14197 141976
  CZ063.3714.6114.0660.02 Laštovičky 14196 141968
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rousměrov se nachází severně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 12 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Laštoviček a Rousměrova. Rozsah zástavby je v rozmezí 565 - 591 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Mostiště.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Laštovičky trvale bydlící 39 39 39 40 41 41 41
   přechodně bydlící 3 3 3 3 3 3 3
   celkem 42 42 42 43 44 44 44
   Rousměrov trvale bydlící 75 75 75 80 75 70 64
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 85 85 85 90 85 80 74
   Obec Rousměrov celkem trvale bydlící 114 114 114 120 116 111 105
   přechodně bydlící 13 13 13 13 13 13 13
   celkem 127 127 127 133 129 124 118
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rousměrov 119 132 129 131 129 131 122 117 116 110 108 108 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Laštovičky 33 33 33 40 41 41 41
   Rousměrov 66 66 66 80 75 70 64
   Obec Rousměrov celkem 99 99 99 120 116 111 105
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Laštovičky

   Místní část Laštovičky má vybudovaný veřejný vodovod. Laštovičky jsou napojeny na přivaděč Mostiště – Žďár přímo přes armaturní šachtu.

    

   Místní (městská) část Rousměrov

   Místní část Rousměrov má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je ÚV Mostiště. Obec je připojena na přivaděč Mostiště - Žďár přes redukční šachtu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Laštovičky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rousměrov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rousměrov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Laštovičky - - - - - - -
   Rousměrov - - - - - - -
   Obec Rousměrov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Laštovičky

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku a dále do Babačky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Rousměrov

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích do místního vodního toku a dále do Babačky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Laštovičky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Rousměrov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod pro obec Rousměrov není navrženo k realizaci žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Laštovičky 200,0 - 200,0
  Rousměrov 300,0 - 300,0
  Obec Rousměrov celkem 500,0 - 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.