Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Radňoves - CZ063.3714.6114.658 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Radňoves

  Číslo obce PRVKUK 658
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6114.658
  Kód obce 596540
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1694 (6114)
  Velké Meziříčí
  Číslo POU
  Název POU
  3395
  Velká Bíteš

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6114.0658.01 Radňoves 13817 138177
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Radňoves se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 15 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 520 - 540 m. n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radňoves trvale bydlící 108 108 108 103 103 103 103
   přechodně bydlící 10 10 10 8 8 10 10
   celkem 118 118 118 111 111 113 113
   Obec Radňoves celkem trvale bydlící 108 108 108 103 103 103 103
   přechodně bydlící 10 10 10 8 8 10 10
   celkem 118 118 118 111 111 113 113
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Radňoves 103 107 107 107 106 105 104 97 96 98 101 101 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radňoves 108 108 108 111 111 113 113
   Obec Radňoves celkem 108 108 108 111 111 113 113
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radňoves má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je ÚV Mostiště. Obec je od r. 1993 připojena v rámci vodovodní soustavy Žďársko na přivaděč ČS Kadolec - Žďárec přes přerušovací komoru 15 m3.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Radňoves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Radňoves - - - - - - -
   Obec Radňoves celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V minulosti byla vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 80 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1450 m, byly použity betonové trouby. Celá kanalizační síť je zaústěna do místního potoka Libochůvka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo kanalizací do vodního toku. Ostatní obyvatelé mají jímky na vyvážení.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Radňoves, Vidonín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Radňoves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Radňoves - 11 500,0 11 500,0
  Obec Radňoves celkem - 11 500,0 11 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.